ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2881 ถึง 2900 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม กรณีศึกษา Baron Residence ย่านบางกะปิ สถาปัตยกรรมและอาคาร อาคาร View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Exploring Emerging Trends in Information Seeking Strategies for Discovery Learning สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ The Spatial Use and Behaviour in the Low Cost Public Housing Projects Case Study of Baan Eua-Arthorn, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ The Psychological Evaluation of High-rise Dwellers in the Public and Private Housing Projects A Case Study of the Northern Area of Bangkok Metropolis สถาปัตยกรรมและอาคาร community planning View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ A New House, A New Home Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ ความหมายของคำว่า บ้าน ของคนไร้บ้าน สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธราดล สุจริตวรกุล, ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, รณิดา รัตตากร การเปลี่ยนผันระหว่างแกนและองค์ประกอบย่อยทางวัฒนธรรม ณ บริบทป้ายรถประจำทาง สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคทางออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร สื่อสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคาเฟ่สำหรับคนรักแมวในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณภาพการบริการและการสื่อสารปากต่อปากที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการบริการร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า การรับรู้คุณภาพของสินค้าและบริการ และส่วนผสมการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาร่วมงานเทศกาลอาหารทะเลซ้ำของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสมุทรสาคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้บริโภคที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณค่าตราสินค้าและบุคลิกภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณค่าตราสินค้าและคุณค่าส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจไปท่องเที่ยวต่างประเทศซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]