ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2861 ถึง 2880 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม OTOP ศรีวิชัย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.แทน พิธิยานุวัฒน์ งานวิจัย: โครงการวิจัยพัฒนาการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศิลปะ การออกแบบ View
2558 บัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ และวีณา วรพงศ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล การประเมินโครงการอบรมความรู้ด้านการเงินเพื่อจุดประกายการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล และ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ของบริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2558 บัญชี ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และ ณัฐชา วัฒนวิไล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีบริหารโดยใช้วิดีโอออนไลน์ช่วยสอน วิจัยเชิงทดลอง 2 ระยะ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และ ธันยกร จันทร์สาส์น Financial Preparation of Working Age Population Aged 50 - 59 years old in Thailand Implication from Personal saving บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2558 บัญชี อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ คุณภาพกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บัญชี จิรวรรณ กันแตง และอัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ คุณภาพกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET50 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บัญชี ปกรณ์ พงศ์พิศุทธิ์ชัย และอัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ คุณภาพกำไร กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม SET100 INDEX (กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บัญชี อลิสา เพกานนท์ ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ธานี พุทธวิถี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำแผนธุรกิจร้านจำหน่ายชุดแต่งกายสตรีวัยทำงานระดับพรีเมียมแบรนด์Nano Pleats By Alis บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี สุภลักษม์ รุ่งเรือง ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ พฤติกรรมผู้บริโภคกับการจัดทำแผนธุรกิจขนมไทยใส่ไอเดีย ร้านคำหวาน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี มาจิตตรี กิจพิศุทธิ์ ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างธุรกิจใหม่ ร้านตัดผมสุภาพบุรุษ De Kapper Barber Shop บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินทรัพย์ เรื่อง ที่ดินอาคารอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บัญชี อัญชลี วิรุฬห์จรรยา จากการร่วมค้าสู่การร่วมการงาน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บัญชี ณัฐชา วัฒนวิไล และ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การประเมินโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ของบริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 บัญชี กันตพงศ์ ฤทธิ์วีระเดช และผศ.ดร.ประวัฒน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านซักรีดของประชาชนในเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี ณัชชารีย์ จำรัสดิลกพัฒน์ และผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ แผนธุรกิจร้านขายยาเพื่อจำหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพย์  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี รัฐพล ท่อนแก้ว และผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะขามแช่อิ่มอบแห้งของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บัญชี Thitirat Lertsaksrisakul Prawat Benyasrisawat Factors Influencing the selection of Driving - range บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]