ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2841 ถึง 2860 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี การปรับปรุงกฎหมาย ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี การรวบรวมและวิเคราะห์ด้านกฎหมายทรัพยากร ชีวภาพทางเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี คู่มือแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ อ.ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำ National Site License นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ โครงการแบรนด์สกว.: การประเมินคุณค่าและภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์(Branding TRF: Brand Equity and Image Evaluation for Strategic Communication Planning) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย ASO Thailand (AIDS-Response Standard Organization) โครงการป้องกันและการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ รอบ SSF ปีที่ 3 สมาคมแนวร่วมธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย โครงการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ชีวิตสมดุลของครูพอเพียงแบบอย่าง บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว ปัจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษากระแสความนิยม ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าด้านอุปโภคบริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ โครงการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ โครงการพัฒนามาตรฐานบริการ เพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานการบริการรถโดยสาร เพื่อการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.ทรงวาด สุขเมืองมา โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตามมาตรฐานอาเซียน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.แสงเดือน รตินธร อ.ทรงวาด สุขเมืองมา โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตามมาตรฐานอาเซียน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.แสงเดือน รตินธร โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตามมาตรฐานอาเซียน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย การสร้างแบบสอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียนบุคลากรในแผนกแม่บ้าน บริหารธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบรูณาการ (OTOP Plus) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น อ.ณัฐชนน สตันยสุวรรณ อ.ธัญพลอย นุตเกษม โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสิ้นค้าเกษตรแปรรูปสู่สังคมสร้างสรรค์ปี 2558 กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์quadrant กลุ่ม C ด้านบริการและบรรจุภภัณฑ์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดภาคใต้ชายแดน ภายใต้โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]