ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2821 ถึง 2840 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะโรจน์ฤดากร BIGAMERA สาขาเซ็นทรัลระยอง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะโรจน์ฤดากร BIGAMERA สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร การออกแบบอาคารพักอาศัย 7 ชั้น BaromZotel ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ โครงการออกแบบอาคารสำนักงานนางแมวป่า ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รุ่งทิพย์ พูนอัศวสมบัติ โครงการออกแบบร้านกาแฟโอกาเท่ สาขายูเนี่ยนมอลล์ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับระบบกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ตำราการสื่อข่าวและการเขียนข่าว นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอื่นๆ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (PR Research and Evaluation) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ 365+1 คำศัพท์การเงินและการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ตามหา...หุ้นตัวแรก บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.อนนต์ ศรีศักดา ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ ตำราเรียน Microprocessor วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ ตำราประวัติแอนิเมชัน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ ตำราการออกแบบสื่อ 4 มิติ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ ภาพประกอบหนังสือนิทานเรื่อง มือฉันเก่งจัง ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์ มหาธาตุ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ และทีมนักวิจัย GEM Thailand โครงการการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (GEM: Global Entrepreneurship Monitor) ประจำปี 2557 บริหารธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ด้านกฎหมายทรัพยากรชีวภาพทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำ National Site License (ร่วมกับ ผศ.ดร.อรรยา ) นิติศาสตร์ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี รัฐธรรมนูญกับการรับรอง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]