ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2801 ถึง 2820 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Wrapping With Nature  ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง You’re Welcome ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม ปัก-อัก-สอน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปทิตตา นิรันพรพุทธา Mon's Pathway ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Edge-Vase ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Mon Stencil ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร Bench ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Triple R Tribal ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้าน บันทึกเมือง ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้าน บันทึกเมือง ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร งานสีน้ำ วิถีชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร ภาพถ่ายวิถีชุมชน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.กฤติยา ปิยะอรุณ ออกแบบพิพิธภัณฑ์เรือ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ Family Mart Office ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดาภู่อุดมศักดิ์ โรงเรียน HEGL Heguru ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาศ โครงการออกแบบสำนักงานบริษัท Global frozen food (Thailand) มหาชัยสมุทรสาคร ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพรศรีวิลาศ โครงการออกแบบร้าน Ananta Fine Jewelry ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะโรจน์ฤดากร BIGAMERA สาขาเซ็นทรัลระยอง ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะโรจน์ฤดากร BIGAMERA สาขาเซ็นทรัลพัทยาบีช ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร การออกแบบอาคารพักอาศัย 7 ชั้น BaromZotel ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]