ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 281 ถึง 300 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม Evaluation and Response from Students and Teachers on a Preliminary Launch of an ELT Resource-based Website การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. กรัณย์พล ทองเกตุ A Study of the Attitudes and Behaviors towards the Uses of English of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร และ อ.มารยาท โยทองยศ การเปรียบเทียบผลการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี ผลของกิจกรรมเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี Using Learning Contracts to Improve English Reading Comprehension and Self-directed Learning Ability of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. แพรวพรรณ พริ้งพร้อม Exploring Relationship between Students’ Vocabulary Breadth and Their Reading Proficiency การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. วิน เจนภัทรกุล An Examination of the Usage of Vocabulary Retention Techniques (VRTs) of Thai Undergraduate EFL Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร Different Backgrounds and English Learning Styles of Bangkok University Student การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร. จิราพร เกิดชูชื่น Speaking with a Stranger: Intercultural Classrooms’ Tensions and Managing Strategies การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นภาพร ศรีจรรยาชน A Comparative Study of Three Revision Methods in EFL Writing การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี Developing the Self-directed Learning Instructional Model to Enhance English Reading Ability and Self–directed Learning of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ ชุมชนมีชีวิตโทส พูเอโบล เมืองโทส สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ ขบวนช้างที่เขายะลา สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Mr.Wang Bin และ อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล บทความวิชาการเรื่อง รูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.พกุล แองเกอร์ พุทธทาสภิกขุ: พุทธปรัชญาเมธีไทย มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ และ Mai Choocheepwattana Explicit Teaching for Vocabulary: It’s still needed! การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ Implementing Reading Strategies in Classrooms การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Learn, Think, Act: Using Movies to Develop Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]