ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2701 ถึง 2720 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น The Evaluation of the Sustainable Human Development: A Cross-Country Analysis Employing Slack-Based DEA บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Causal Relationship among Saving, Income and Longevity: Empirical Evidence from Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความเชื่อมโยงระหว่างการออม มาตรฐานการครองชีพ และภาวะเจริญพันธุ์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผลได้ในเชิงเศรษฐกิจจากการสะสมความมั่งคั่งในรูปของจำนวนบุตรในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ อิทธิพลของโครงสร้างเงินทุนที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.อุกฤษฏ์ ตู้จินดา ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดปริมาณการส่งออกยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.อุกฤษฏ์ ตู้จินดา ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือนแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา ดร.ศรีสุดา ถุงสุวรรณ ผศ.อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มบริการ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Export Growth and Revealed Comparative Advantage of Thailand’s Major Competitors to India’s Construction Sector เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use: An Empirical Study in Bangkok, Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Impact of Export Diversification on Economic Growth: A Panel Data Analysis. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา Occupational Diseases and their Determinants: A Study of Iron Mine Workers in Orissa, India เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา ความรู้ที่ซ่อนเร้น : ความสำคัญต่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ อิทธิพลของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล: กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนใน SET 50 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.รพีสร เฟื่องเกษม ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ Determinants of Dividend Policy of Listed Companies in Market for Alternative Investment (MAI) of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสอดคล้องของตัวแปรตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคระหว่างอาเซียน+3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2557 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การรวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน-5: กรณีศึกษาตลาดทุน เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร การลดความเปราะบางจากน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่น ในชุมชนรายได้น้อย: กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Cultural norms as an obstruction on accessible footpaths for all in Bangkok สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร User Involvement in Applying Universal Design from Global to Local Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]