ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2681 ถึง 2700 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Optimization of p-cycle protection in mixed line rate WDM networks with limited transmission reaches วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer cell detection using phage display วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman The Scattering Pattern study of Zinc Oxide Nanorod on Silica Glass Substrate for Protein Immobilization Platform นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman The Influence of Current Density for Zinc Electrodeposition on Color Appearance of Black Trivalent Chromate Conversion Coatings วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Optimization of a horizontal slot waveguide biosensor to detect DNA hybridization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman The Influence of Current Density for Zinc Electrodeposition on Color Appearance of Black Trivalent Chromate Conversion Coatings วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรียงไกร ลิ่มทอง Performance of Interval-Based Features in Anomaly Detection by Using Machine Learning Approach วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรียงไกร ลิ่มทอง Unsupervised learning model for real-time anomaly detection in computer networks วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Trinary Partitioned Black-Burst-Based Broadcast Protocol for Time-Critical Emergency Message Dissemination in VANETs วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Impact of Propagation Environments on Emergency Message Dissemination in VANETs วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุรเชษฐ์ โทวราภา เครื่องวัดลักษณะการกระจายแรงของเท้าแต่ละข้างระหว่างการเดิน วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr. Brain Curtin All That Glitters: Craft, Decoration and Queer Aesthetics in the Art of JakkaiSiributr วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรพจน์ ส่งเจริญ The Virtual Exhibition in Honor of H.M. the King วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY FASHION INDUSTRY) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Designing for movement: evaluating computational models using LMA effort qualities ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Social Design Enterprises in Thailand: Potentials and Challenges ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Graphical ways of researching ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยวิธี 360 องศา และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคของนักศึกษาในรายวิชา GE115 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพื้นความรู้เดิมวิชา GE115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต ที่จัดการเรียนการสอนแบบอิงโครงงาน ตามสาขาวิชา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ บทความ แอนิเมเตอร์ยุคบุกเบิกของแอนิเมชันในช่วง คศ.1888-1920 ศิลปะ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]