ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2661 ถึง 2680 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธิดารัตน์ ต่อสุข โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกรณ์ ยุบลโกศล ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Software Defined Communication Labs Using the Audio Interface of Laptop Computers วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปกรณ์ ยุบลโกศล A Study of Otsu's Local Optimal Thresholding Algorithm วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา ปกรณ์ ยุบลโกศล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมจูงใจให้เป็นผู้ริเริ่มประกอบการ: กรณีศึกษาในรายวิชา Innovation KING การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิยะ วราบุญทวีสุข นันทิยา ชัยบุตร Individual Evaluation using Take-Home Examination Process การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศาล พัฒน์ชู Mold Segmentation on Rubber Sheet Using Log Normal Mixture Model วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Performance analysis of partial pre-equalization for ACO-OFDM indoor optical wireless transmissions วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Controlled side coupling of light to cladding mode of ZnO nanorod coated optical fibers and its implications for chemical vapor sensing วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Characterizing short disperision-length fiber via dispersive virtual reference interferometry วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Karel Streckx Performance analysis of dynamic range limited DCO-OFDM, ACO-OFDM and flip-OFDM transmissions for visible light communication วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Excitation of Core Modes Through Side Coupling to Multimode Optical Fiber by Hydrothermal Growth of ZnO Nanorods For Wide Angle Optical Reception วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Realization of a polymer nanowire optical transducer by using the nanoimprint technique วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Delay performance of multi-hop WRANs under the self-coexistence situation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Study of Localized Surface Plasmon properties on metallic nano-rods towards optical antennas นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Karel Streckx Optimized implementation of a dual mode OFDM OWC transmitter วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman Application of Fano resonance effects in optical antennas formed by regular clusters of nanospheres นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Design based routing and wavelength assignment in WDM networks using link-based multiplexing gain วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ Optimization of p-cycle protection in mixed line rate WDM networks with limited transmission reaches วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Novel p16 binding peptide development for p16-overexpressing cancer cell detection using phage display วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Waleed M.Soliman The Scattering Pattern study of Zinc Oxide Nanorod on Silica Glass Substrate for Protein Immobilization Platform นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]