ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2641 ถึง 2660 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ The Factors Affecting Purchase Intention of Fashion Accessories Through Instagram การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย อ.วนิดา คูชัยสิทธิ์ ความเชื่อมั่นของแบบวัดที่มีเป้าหมายของการวัดแตกต่างกันกรณีศึกษา: แบบประเมินผลการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ดร.ประภาศรี พรหมประกาย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (TBL) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่ส่งผลต่อปัจจัยผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนตาม TQF การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.มารยาท โยทองยศ ดร.มยุรี เสือคําราม อ.ไพรัตน วงษนาม การพัฒนาแบบประเมินผลลัพธ  การเรียนรูวิชาศึกษาทั่วไปที่บูรณาการอัตลักษณ  มหาวิทยาลัยโดยผานการวิเคราะห์ทฤษฎีตอบสนองขอสอบแบบพหุภาค: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม An Awareness-based Meta-Mechanism for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม Survey on Trust in Buyer Coalition Schemes บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นันทิยา ชัยบุตร ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ค่าคาดหวังการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการสำหรับความไม่แน่นอนของกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิยะ วราบุญทวีสุข นันทิยา ชัยบุตร Individual Evaluation using Take-Home Examination Process การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรียงไกร ทัศนวิภาส และทีมพัฒนา การพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบสำหรับช่วยเหลือพนักงานบริการในร้านเอ็มเค เรสโตรองต์ (Bartender) โดยไม่ใช้เส้นนำทางและสามารถรินเครื่องดื่มพร้อมทั้งเสิร์ฟอาหารและเลียบแบบท่าทางมนุษย์ได้ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างคนคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงและระบบรายงานผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนาเกมเต้นแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ควบคุมผ่านไมโครคอนโทลเลอร์อาดุยโน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุรเชษฐ์ โทวราภา นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีการเสริมศักยภาพทางการเรียน โดยใช้การประเมินผลงานแบบรูบริค ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา ปกรณ์ ยุบลโกศล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมจูงใจให้เป็นผู้ริเริ่มประกอบการ: กรณีศึกษาในรายวิชา Innovation KING การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สุรเชษฐ์ โทวราภา นฤเทพ สุวรรณธาดา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาทักษะการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ The Development of Blended Learning with Digital Media Tools in Software Engineering Course วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ Blended Learning Management with Technology-Based Paradigm for Teaching in Fundamental Laboratory for Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ Integration of Project-Based Learning with Agile Methodology in Software Engineering and Computer Engineering Project I วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทศพล บ้านคลองสี่ The Learning Management using the Flipped Classroom Approach in Mathematics for Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]