ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2621 ถึง 2640 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล REMOTE: RECONNAISSANCE AND MONITORING OF TSUNAMI EVENTS คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล นายเอกชัย กันยานุชรัตน์ A System for Visualizing Routine Structure from Wireless Usage Access คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Interactive Visualization System for Effective Senior Project Selection คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย การพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ กรณีศึกษา บริษัท เอ็ม เค เค (ไทยแลนด์) จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ สื่อเสริมการเรียนรู้การอ่านและเขียนคำภาษาไทยบนแอนดรอยด์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นกรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี An Empirical Study of Performance Improvement of Database Management System using Distributed Processing. คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี An Empirical Study of the Scalable Performance of Web Server Farms. คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล ผลของการเสพติดอินเตอร์เน็ตต่อผลการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ การวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง ดอกเบี้ย ตั๋วเงิน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 3C3Rและศึกษาทัศนคติของนักศึกษาด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ อิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ของการเรียนการสอนแบบ ๓C๓R และการสอบก่อนเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจของนักศึกษาปริญญาตรี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพานิช การพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุสองทางแบบมีตัวแปรส่งผ่านของศักยภาพด้านพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา : การเปรียบเทียบ SEM แบบมีและไม่มีตัวแปรแฝง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.วิยะดา ฐิติมัชฌิมา Developing A Conceptual Framework to Evaluate Public B2B E-marketplaces คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ของทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติกับผลการสอบและเพศของนักศึกษาที่เรียนแบบการเรียนรู้เชิงผสมผสานในวิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mr.Komal Narang Android Antivirus Scanner by Analyzing Operation Codes การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ ความสัมพันธ์รูป U คว่ำระหว่างความวิตกกังวลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ The Factors Affecting Purchase Intention of Fashion Accessories Through Instagram การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย อ.วนิดา คูชัยสิทธิ์ ความเชื่อมั่นของแบบวัดที่มีเป้าหมายของการวัดแตกต่างกันกรณีศึกษา: แบบประเมินผลการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]