ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2601 ถึง 2620 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน EFL Learners' Perceptions of Using LMS การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน The Barriers and Needs of Online Learners การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด Code Switching and Code Mixing in Facebook Conversations in English among Thai users มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล น.ส.อภิรดี ทิศาวิภาต การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ OpenERP สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Construct Validity and Expert Benchmarking of the Haptic Virtual Reality Dental Simulator คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Relationship between Social Network Sites and Students’ Academic Performances : a Case Study of Bangkok University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Method of Genetic Algorithm for Forming Student Groups Based on Heterogeneous Grouping การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Heterogeneous Grouping of Students with a Fair Distribution of Multiple Academic Attributes: a Case Study การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ การแก้ปัญหานักศึกษาลอกกันในวิชาคณิตศาสตร์ (บทความวิชาการ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บคอนเฟอร์เรนท์สำหรับการเรียนทางไกล คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชัน Pattaya Guide เพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวพัทยา สัตหีบ และบางแสน บนไอโฟน คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ GenLaban: A tool for generating Labanotation from motion capture data คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Movement characteristics of entire bodies in dancers' interaction คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Standardized Test System of Health-Related Physical Fitness for Thai College Students คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Ensemble Learning Based Model for Real Estate Project Classification คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ชลธร อริยปิติพันธ์ อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการวัดด้านการทำงานเป็นทีม ความยึดมั่นผูกพันในการทำงาน เจตคติทางการเรียน เจตคติต่อผู้สอน และการปรับตัวของนักศึกษาที่เรียนวิชา ศท.112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาความสนใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมโดยเน้นการระดมความคิดด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบออน์ไลน์:กรณีศึกษา รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาเมื่อพิพิธภัณฑ์ปิดชั่วคราว (บทความวิชาการ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล น.ส.อุทัยวรรณ จตุพร User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]