ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 261 ถึง 280 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย Socially Responsible Consumers and the Evaluation of Service Quality สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน การฟื้นฟูตลาดเก่าในเมืองไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. สมฤทัย ณ น่าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น Factors that influence the decisions of Japanese tourist in choosing Thailand as their destination สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. ไพลิน บรรพโต พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Consumers’ Behavior on Fresh Coffee Consumption in Bangkok บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.มณีเนตร วรชนะนันท์ The Assessment of Music Tourism Effect on the Society สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 7 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 9 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดพานบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดสำรับขนมมงคล ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล มิติที่หลากหลายในเพลงจีนชื่อ เทียนลู่ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Tony Page Illuminating Parallels between Friedrich Halm’s Unpublished Autobiographical Essay, Letter to J.C.R., and Halm’s Contemporaneous Novella, the Eye of God มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. รัมย่า นีน่า ธรรมวิทยา A Study of Students’ Perceptions of the Factors Affecting their Academic Performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณภัทร วุฒิวงศา ความแตกต่างของคุณภาพการเรียนการสอน คุณค่าของวิชาในการพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติของบัณฑิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมและเพศต่างกัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. สมจิต บุราคร Building Entrepreneurial Spirited Graduates towards ASEAN Economic Community 2015 Classroom-based Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ดวงดาว กีรติกานนท์ ผลการเรียนรู้จริยศาสตร์ที่มีต่อผลการเรียนรู้การใช้เหตุผล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาต่างคณะ มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Paul Adams Classroom Management Guidelines for EFL Teachers in the ASEAN Community การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Glancing at ASEAN from Back to the Future สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Food For Thought: Food for Healthy Living, Happy Life สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. อรประภัทร์ สุวรรณ์ธาราทิพย์ Factors Affecting Reading Strategy Usage of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]