ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2581 ถึง 2600 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ การศึกษาเปรียบเทียบ ตำราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยสามสำนวน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ บทบาทการส่งผ่านของอัตมโนทัศน์ในการศึกษาอิทธิพลของการคิดเชิงบวกและภูมิหลังของนักศึกษาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร อ.บรรพต ชมงาม อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียนรัตน์ อ.บรรพต ชมงาม อ.มยุรี เสือคำราม การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อประเมินผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรายวิชา ศท.111 คุณค่าแห่งบัณฑิต โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียนรัตน์ อ.ธณกนก เชื้อทอง การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Tony Page From Morality to Medical Danger: Anti-Vivisectionism in the Novels of Three Late-Victorian/Early 20 - Century Writers มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, R.Matsuoka Autonomy and Self-efficacy of College Students for Independent Digital Learning in Their Dead Time การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli Why Does Critical Literacy Hit a Snag in the Iranian EFL Setting การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli A Therapeutic Turn in Language Teaching การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli The Dynamicity and Flexibility of EFL Teachers' Role Identities in Language Institutes การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Masoud Rahimi Instrumental motivation, critical thinking, autonomy and academic achievement of lranian EFL learners การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Mina Asadi Sajed The Interplay between Critical Pedagogy and Critical Thinking; Theoretical ties and practicalities การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi, Tahereh Afrough, Mehrdad Zarafshan Foreign Language Learning Demotivation: A Construct Validation Study การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions in Second Language Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Niloofar Seyed Golshan, Hooman Mohebi Virtual Reality as a Learning Environment in Iranian EFL Context: Personal, Technical, and Pedagogical การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Elham Daneshvar Written Corrective Feedback and Teaching Grammar การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi, Saberi M On the Effect of Personality and Efficacy on Second Language Instructors' performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Dara Tafazoli Error Analysis In Technology-Mediated Communication: Focus On EFL Writing In Synchronous And Asynchronous Modes Of Communication มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล Using Mobile-Assisted Exercises to Suppor Students' Vocabulary Skill Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Developing Writing Abilities of EFL Students through Blogging การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]