ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2561 ถึง 2580 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.ภรภัทร ชูแข รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ได้ค่าน้ำหนัก 0.10) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Students' Learning Behavior, Motivation and Critical Thinking in Learning Management Systems การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Developing Reading and Summary Writing Abilities of Undergraduate Students through Transactional Strategies การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์ Examining Materialistic Values of University Students in Thailand (ค่าน้ำหนัก 1.00 ไม่ต้องแบ่งคะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี อ.ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล Exploring Language Learning Anxiety and Anxiety Reducing Strategies of the First-year Students Taking a Foreign Language Course (ค่าน้ำหนัก 0.80 ไม่ต้องแบ่งคะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร Disambiguation of the Text of Paragraph 2 of Section 68 of the Thai Constitution (2007): A Transformational Grammar Approach การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก Rhetorical Figures in Taglines: McQuarrie and Mick’s Classification มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อ.ภรภัทร ชูแข อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพัน ต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ส่วนเฉพาะ ผศ.ณภัทร .20) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter A Critical Analysis of Tourism, Development and the Discerning Travelers (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter Tourism Diversity and Development – The Effect of Culture and Knowledge Management: Research for Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter The Interaction of Culture and Knowledge Management: Research from Hospitality Industry in Thailand (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter Hospitality, Knowledge Management and Culture: Research from the Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชา ศท.113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวหาร ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยและคนจีน มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ ผลของการสอนกลุ่มเล็กแบบดั้งเดิมและแบบสอนงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาการใช้ภาษาไทย การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ภพ สวัสดี รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล Brand name Fashion Product Advertisements in Thai Women's Magazines: The Discourse which Reflects the Ideologies of Femininity บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์ การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนานเรื่อง แม่นาคพระโขนง และ นางพญางูขาว มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ การศึกษาเปรียบเทียบ ตำราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยสามสำนวน มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ บทบาทการส่งผ่านของอัตมโนทัศน์ในการศึกษาอิทธิพลของการคิดเชิงบวกและภูมิหลังของนักศึกษาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร อ.บรรพต ชมงาม อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]