ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2541 ถึง 2560 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ Earnings Persistence and The Predictability of Firm Qualitative Characteristics on Future Earnings : Evidence from Thai Listed Firms. บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ Earnings Management and Executive Compensation: Evidence from Thai Listed Firms บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Key Drivers of Customers' Perception towards Hotel Brands through Online Hotel Booking Stage and Implications for Hotel Management สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ An examination of the linkage between brand identity and brand image in the online context: An empirical study of hotel website. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ค่าน้ำหนัก 0.20 แบ่งคะแนนคนละ 0.10) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Strategy of Enhancing Online Brand Image for the Hotel Business บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อ.ภรภัทร ชูแข อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม (ค่าน้ำหนักผลงาน 0.80 ส่วนของ อ.ปิยวุฒิ 0.60) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Gardner Leonard Carter & A. Leonard Barnett A Critical Analysis of Tourism, Development and the Discerning Travelers (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนน A. Leonard Barnett คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Gardner Leonard Carter & A. Leonard Barnett Tourism Diversity and Development – The Effect of Culture and Knowledge Management: Research for Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนน A. Leonard Barnett คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Gardner Leonard Carter & A. Leonard Barnett The Interaction of Culture and Knowledge Management: Research from Hospitality Industry in Thailand (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนน A. Leonard Barnett คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Gardner Leonard Carter & A. Leonard Barnett Hospitality, Knowledge Management and Culture: Research from the Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนน A. Leonard Barnett คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Walaiporn Rewtrakunphaiboon The Influence of Facebook Usage on Young Thai Tourists Decision: An Exploratory Study สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ดร.สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ค่าน้ำหนัก 0.20 แบ่งคะแนน คนละ 0.10) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอาณาเขต เอี่ยมสุเมธ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นางสาวทิพาพร ไตรบรรณ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ นายอติเทพ กำแพงเสรี ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย พจวรรณ ภัทรศิลสุนทร การรับรู้อรรถประโยชน์และภูมิทัศน์การบริการที่มีผลต่อความภักดีสำหรับร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อิศยา พัฒนภักดี ปัจจัยและกระบวนการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย เพ็ญพรรณ ดำรงเชื้อ พฤติกรรมการใช้จ่ายในการรับประทานอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]