ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2521 ถึง 2540 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชุตินันท์ ตันติวิกรม ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร: กรณีศึกษาร้านอาหาร Relax Station @ Bansong บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัฏฐ์ พงษ์พาล ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ศุภัทร์สิริ ขรรวาระนาท ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่: ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี Dressdict shop บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กฤตภาส ชัยสุพพัต ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมารับบริการร้านอาหาร: กรณีศึกษาร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเมืองทอง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภาวินี ถนอมราษฎร์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การปรับปรุงคุณภาพและความเชี่ยวชาญ บริษัท ซี ซี เค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Manasi Shukla Development of Measures of the Software Developer Competencies in Indian Information Technology Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Dana AlSaffar Didn’t you know about it? A grounded theory study of knowledge implementation in a diversified business organisation in the Kingdom of Bahrain บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Is organizational innovation always a good thing? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere Philippe Vande Wiele Using knowledge visualization techniques to support the development of curriculum for employability: Exploring the capability tree representation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Christian Walter The Construct of Absorptive Capacity in Knowledge Management and Intellectual Capital Research: Content and Text Analyses บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Andrea Casey Fernando Olivera Organizational Forgetting and Feedback Processes บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A Tale of Two Cities: Building a Knowledge Analytical Framework บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A Literature Review on Intrapreneurship: A fad or fact of life for innovative SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr. Vincent Ribiere A diagnosis framework for preparing future workforce in Higher Education บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) Audit quality and cost of equity capital บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ (วิจัยร่วม) Equity and Cost Methods in Reported Earnings: The Case of Thai Listed Firms บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ธันยกร จันทร์สาส์น ความสัมพันธระหวางหนี้สินและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (วิจัยร่วม) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของผู้บริหารกับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ Quality of Earnings: A case study of listed companies in SET50 INDEX Group บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ The relationship between Earnings and Cash Flows on Stock Return บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]