ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2501 ถึง 2520 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธงชัย ชูสุ่น ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ประมุข ขาวปากช่อง ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิจักษณา วงศาโรจน์ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์:กรณีศึกษา: กรมกำลังพลทหารบก บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นพคุณ แซ่พุย ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ของประชากรในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนพร ผาสุกใจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบดั้งเม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนัท สุขวัฒนาวิทย์ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ตราสินค้า และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้าของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภัคจิรา นิลเกษม ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ตของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธันยพัฒน์ ภาดาเพิ่มผลสมบัติ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ส่วนประสมทางการตลาด ความสำเร็จของระบบสารสนเทศ และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น ของคนกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนากร สมรรคเสวี ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นวรัตน์ รัตนวานิช ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานเครื่องเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธีรศักดิ์ คำแก้ว ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้แอพพลิเคชั่นสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาร้านโซล จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ คุณิตา เทพวงค์ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนพัทธ์ เอมะบุตร ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ จารุนาถ ชัชวาลรัตน์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ แผนธุรกิจเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม: ร้านตัดชุด JK Uniform บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชุตินันท์ ตันติวิกรม ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านอาหาร: กรณีศึกษาร้านอาหาร Relax Station @ Bansong บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัฏฐ์ พงษ์พาล ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องรักษาอาการหยุดหายใจขณะหลับของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ศุภัทร์สิริ ขรรวาระนาท ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่: ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี Dressdict shop บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]