ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2481 ถึง 2500 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Saiful Islam Khan ดร.วันชัย อริยะพุทธิพงศ์ ร.อ.นพ.ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ Using Transformational Leadership to Predict Employees' Turnover Intention: The Mediating Effects fo Trust and Employees' Job Performance in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สงกรานต์ จิรายุนนท์ ร.อ.นพ.ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ คุณภาพการบริการ, ความพึงพอใจของผู้บริโภค และ ความภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Atiwat Pratchawittayagorn Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs Chuta Thianthai Peace of Mind and Organizational Citizenship Behavior บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วัศพล ทักษิณทวีทรัพย์ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบความสำเร็จของธุรกิจนำเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ The Impact of Females’ Leadership in Comparative Management to Achieve Management Excellence on Solving Problems Wisely in Crisis Situations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กรรณิการ์ โพธิ์ลังกา รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ เกตุศิรินทร์ เพ็ชรบูรณ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กร และความไว้วางใจกัน ที่มีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนาคาร ขันธพัด รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ มัทณี บุญประเสริฐ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ วัฒนธรรมขององค์กร พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่ส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ รัชนี ทองสลับ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาวัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสารและคุณลักษณะงานที่ส่งผลต่อความต้องการประสบความสำเร็จของกลุ่มพนักงานปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วรวงษ์ เอี่ยมสำอางค์ รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สรวิช สรมณาพงศ์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาอิทธิพลของกรอบมาตรฐานการพัฒนาสมรรถนะที่มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สิชรินทร์ วงษ์อ่อน รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาศักยภาพของภาวะผู้นำ กระบวนการทำงาน และการจัดการบริหารหลักสูตรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานโรงเรียนเอกชน เขตบางกะปิ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อภิญญา เจริญศรี รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในภายนอกองค์กร และค่านิยมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อภิพงศ์ โชติรัตน์ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อความผูกพันในการทำงานของพนักงานย่านอโศก กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อารยา แป๊ะป๋อง รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินองค์กรแบบสมดุล (Balance Scorecard) และการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตย่านธุรกิจการค้าสีลม บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก ธรรพรรษ์ โรจโชติกุล ฉวีวรรณ ชูสนุก อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าร้านทอมชิค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน A Structural Equations Model of Group Creative Performance in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]