ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2461 ถึง 2480 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สรศักดิ์ นิมิตรัตนพร ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กรวร สินธนานุกูล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร B ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิมพ์ศิริ ไทยสม ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ละอองทราย โกมลมาลย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณิชารีย์ จันทร์อินทร์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของประชาชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิชญ์พล ศรีโพธิ์เผือก ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายของฝากจังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พราวแพรว ชัยสวัสดิ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัฐกฤตา วงศ์พัฒนานิวาศ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ความอดทนของพนักงานที่มีต่อลูกค้าประกันที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน: กรณีศึกษาบริษัทนายหน้าประกัน A ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นัยนา แสงเขียว ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้บัตรเครดิตอย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร A ในเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นิษฐ์นิภา ธนพิริยพงศ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า: กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้า A สาขาศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อภิญญา อิ่มพราหมณ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าตรายี่ห้อระดับหรูผ่านช่องทางอินสตาแกรม ของลูกค้าในห้องพักรับรองบุคคลสำคัญของห้าง A ในเขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นันทาทิพย์ ไกรทอง ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นของลูกค้า ร้านเสื้อผ้าตราสินค้า A ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ และบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กิรณา พงษ์ญาดา ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อนมผงของผู้บริโภคในเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การเสริมพลังให้งานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน: การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกันระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะครูโรงเรียนวัดเมตตารางค์ และกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ Time Management Domestic Express Transportation Services บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วรนุช ปริยอนาคกุล สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ และความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องสำอางค์นำเข้าในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Shilpa Pyakurel Dr.Krairoek Pinkaeo Dr.Inpong Luanglath ASEAN Economic Community and its effects on university education. A case study of skill verification by the means of professional certification examination บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สุทธิพงศ์ วุฒิพราหมณ์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของแรงจูงใจในการเล่นเกมส์ไลน์และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อการตัดสินใจเล่นเกมส์ผ่านทางไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]