ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2441 ถึง 2460 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ He HongMei ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกมันสำปะหลังไทยไปจีน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธีรา กันธารักษ์ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผัสทั้งห้า (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู (After youdessert café) ของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธาริตา ดวงพัตรา ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การตลาดแบบผสมผสานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ยุวรา ฤทธิ์ดอน ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ องค์ประกอบภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านำเข้าหรูหราของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภัสราพร รัตนชาติ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและกลยุทธ์ การค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบนห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ศศิมา หวังสละ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรานิสชิน ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Lu Li ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารไทยของผู้บริโภคในเมืองฝูโจว เมืองเฉิงตู และเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชยุตม์วัฒน์ อัศวเหม ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาถึงผลกระทบของอัตลักษณ์ตราสินค้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมของผู้สูงอายุในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย SILVER Marketing: Strategy for Senior Market บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย วิวัฒนาการของการสร้างคุณค่าร่วม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วิไลวรรณ รัตนวิวัลย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ศรัญญา ศิริมาศเกษม ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อรอนงค์ พึ่งชู ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ชัยศักดิ์ จิตติ์เจริญ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออร์แกนิค ร้านค้า A ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ยุธิดา สิรไอยรา ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กนกวรณ แสงรัตนชัยกุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู๊ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สุขฤดี เกษมพิพัฒน์กุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาลประเภทคลินิกและโรงพยาบาล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สรศักดิ์ นิมิตรัตนพร ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษจีนของผู้ปกครองและบุตรหลาน: กรณีศึกษา โรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กรวร สินธนานุกูล ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร B ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]