ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2421 ถึง 2440 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชิว หลี่ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ บุษบา วงษา ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และคุณลักษณะของผู้นำเสนอสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดวงกมล เนตรสวัสดิ์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และสมรรถนะหลักที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ เฉลิมเกียรติ เตียงน้อย ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยการตลาดแนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติ และสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศชั้นนำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กัสมีรัตน์ มะลูลีม ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล คุณภาพอาหาร ตราสินค้าของชาวอิสลาม และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่ไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กษมรัตน์ มูละลีม ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยสื่อสังคมออนไลน์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพความสัมพันธ์ และการรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเบเกอรี่คาเฟ่ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สุดารัตน์ ครุฑสึก ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรและการสื่อสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สุดารัตน์ ธีรธรรมธาดา ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ เบญจวรรณ แจ่มจำรญ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ปาลิตา แซ่ก้วง ดร.นิตนา ฐานิตธนกร สมรรถนะ การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการขายของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วรางคนา ชูเชิดรัตนา ดร.นิตนา ฐานิตธนกร แรงจูงใจในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ทักษะชีวิต บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในการทำงานของพนักงานในบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ความไว้วางใจและความจงรักภักดีเชิงเจตคติในแบรนด์ ในฐานะตัวแปรส่งผ่านของการสนับสนุนด้านการตลาด และความภักดีเชิงพฤติกรรมการเปรียบเทียบระหว่างบริษัทน้ำมัน 2 บริษัท บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี The Country Image Effects on Quality Perception: A Case of Mobole Phones in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี The Effects of country image on service quality perceptions of local banks and foreign banks in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.จันทิมา สมรรคะบุตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าในเขตจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ ผลของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จก.315 การจัดการสำนักงานผ่านระบบ Google Site การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เอกชัย ภู่สละ Graphene Nanoplatelet/Multi-Walled Carbon nanotube/Polycarbonate HybridNanocomposites for Electrostatic Dissipative Applications: Preparation and Properties บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]