ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2401 ถึง 2420 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Research-Based Learning as Innovation Teaching Method in Mathematics Education บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Innovation Analysis for Business Productivity บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สาวิภา ผ่องศรี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นารี วิริยะวัฒนา ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ มานิกา ลีลาเกรียงศักดิ์ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ จารุณี สินชัยโรจนกุล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี กูเกิลแอปส์ เพื่อการศึกษาในวิชาการบริหารกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ การศึกษา View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ทองช่วง การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ เจี้ยนชิ้ เฉิน ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อนุชิดา พลายอยู่วงษ์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ความพร้อมในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการรถทัวร์ปรับอากาศสายอีสาน-เหนือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4C's และ 4F's การโฆษณาทางสังคมออนไลน์ และกิจกรรมการตลาด ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดาริกา ธนะสูตร ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการร้านเค้กไขมันต่ำระดับพรีเมี่ยมของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัยสิทธิ์ จิญกาญจน์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยด้านสินค้าในรูปแบบบูรณาการ ความเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัฐพร พละไชย ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อิทธิพลของการตลาดแบบปากต่อปากผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM Marketing) และปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model of Brand Development) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ รัตพล มนตเสรีวงศ์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยการสร้างคุณค่าของตราสินค้าคุณภาพในการบริการและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ: กรณีศึกษาร้านการแฟแบรนด์ไทยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ รสสุคนธ์ แซ่เฮีย ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริหารส่วนผสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สรคุณ คณสัตยานนท์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคของเขตปกครองพิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สุภัค มหารมย์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อิทธิพลกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผุ้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ โรจนวรรณ รัตนลีลา ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด 3F's การสร้างความแตกต่างและการบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ สรยศ ยิ่งบุญ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความพึงพอใจในการให้บริการและความผูกพันของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]