ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ ความรู้ความสามารถและทักษะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพาณิช การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์วีรชาติยานุกุล การทำนายสภาพการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุลและ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับภูมิคุ้มกันตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในชั้นเรียนวิชาสถิติ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ฉลอง ทองประเสริฐ การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชา คณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้แบบจำลอง Addie Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ เอ็กซ์เจน : เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และสร้างโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอมแอล คอมพิวเตอร์ การประมลผลข้อมูล View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม การประเมินความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ และการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระยะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแออัดด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ทำโจทย์แบบฝึกหัดแตกต่างกันสองชนิด การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เรื่องจริงที่ควรรู้ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ความแตกต่างของอัตมโนทัศน์การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกัน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ปัจจัยเชิงเหตุ การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]