ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2381 ถึง 2400 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าองค์กร ของธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ประสพโชค สิทธิยากณณ์ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้งานกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี CTHในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.โชติรส กมลสวัสดิ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของภาพลักษณ์และความพึงพอใจที่มีต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ พราวแพรว ชัยสวัสดิ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.อัจฉราพร ยุบลโกศล อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ การวิจัยปฎิบัติการเชิงทดลองศึกษาผลของการใช้เกมที่มีต่อผลผลิตและผลลัพท์ทางการเรียนวิชา IB321 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ Behaviors and Satisfaction of Dream World Amusement Park's Customers บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม RELEVANT FACTORS TO THE BEHAVIORS OF BANGKOK ART CULTURAL CENTER'S VISITORS บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตู้ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ทัศนคติต่อโครงการจักรยานสาธารณะ ปัน ปั่น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ณัชชา เลิศศักดิ์ศรีสกุล ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วัชราพร ศรีบงการ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านอาบน้ำ-ตัดขนและบริการรับฝากเลี้ยงสุนัข บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ มณีทิพย์ เอี่ยมชาญชัย ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจร้านยา คลังยาเชียงคำ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นภพร ฐานียะพาณิชย์ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แผนธุรกิจ NP อพาร์ทเม้นท์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Shilpa Pyakurel Dr.Krairoek Pinkaeo Dr.Inpong Luanglath ASEAN Economic Community and its effects on university education. A case study of skill verification by the means of professional certification examination การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath AEC-2015: Economic Identity of the ASEAN Countries บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Mobile Communication Devices and their Impact on Social Communication in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Quantitative Analysis for Firm’s Competitiveness Based on Innovation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Measuring Interaction Effect by Latent Moderated Structural (LMS) Modeling for Mobile Device Usage in e-Learning in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]