ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2361 ถึง 2380 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Prof. Dr. James Gomez Media and Elections in Asia: The Changing Role in Coverage and Control นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Prof. Dr. James Gomez New Media and General Elections: Online Citizen Journalism in Malaysia and Singapore (with Chang Han Leong) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Prof. Dr. James Gomez Evaluating Competing Democratic Discourses: The Impact on Human Rights Protection in Southeast Asia (Co-authored with Robin Ramcharan) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Prof. Dr. James Gomez Democracy and Human Rights in Southeast Asia (Co-authored with Robin Ramcharan) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องปัญหาสังคมในละครวิทยุของนักศึกษานิเทศศาสตร์ Analyzing Narration of Social Issues in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์ความรุนแรงในบทละครวิทยุของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ The Analysis of Violence in Radio Drama Scripts of Students of The School of Communication Arts, Bangkok University นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สปาไทยที่สื่อสาร บุคลิกภาพสำหรับลูกค้าระดับกลาง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัยยุทธ อรัญสุคนธ์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งต่อข้อมูลทางการตลาดแบบไวรัส บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ นันทวัฒน์ อินทรโยธิน ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยในการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและความตั้งใจซื้อ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจด้านพฤติกรรมการใช้ Cloud Storage ในระดับ Software-as-a-Service (Saas) ของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ถนอมรัชต์ โพธิ์รักษา ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ผลกระทบของความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนพล วิทยาชาการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ อิทธิพลของความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อลูกปืนรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนัชพร เลิศเดชเดชา ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ วิยะดา ไทยเกิด ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ลักษณะการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจองที่พักออนไลน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการจองที่พักออนไลน์ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ภวิศ ชุมวรฐายี ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ การโฆษณาบนเว็บไซต์ กูเกิล ดอทคอมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ตราสินค้า ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ฉันท์ชนก เรืองภักดี ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ คุณค่าตราสินค้า คุณภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ Power Bankของผู้บริโภคที่ใช้Smartphone และ Tabletในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ KTB netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ กิติยา ปลื้มจิตไพบูลย์ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ แนวทางในการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าองค์กร ของธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ประสพโชค สิทธิยากณณ์ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ การศึกษาปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้งานกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี CTHในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ อ.โชติรส กมลสวัสดิ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]