ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2341 ถึง 2360 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ณภัทร ทวีแสงศิริ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร The Implication of Customers’ Expectation to Marketing Mix Factors and their Self-Perceived Reputation toward SPA Business on their Purchasing Decision for the Services in Bangkok Metropolitan ความคาดหวังของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของการบริการสปา และภาพลักษณ์ของธุรกิจนวดสปาที่มีพฤติกรรมการใช้บริการในสายตาลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ สิตา โพธิพิพิธ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คแฟนเพจธุรกิจรับปรึกษาและวางแผนจัดงานแต่งงานในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลักษณ์ ประจะเนย์, พัชราภรณ์ เกษะประกร, ธนวุฒิ นัยโกวิท และ วัฒนา สุนทรชัย รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว รูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบความผูกพันภายในครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ James Montgomery Chow, Rosechongporn Komolsevin and Ratanasuda Punnahi Ethnocentrism and Rhetorical Sensivity in the New Media Age: A Case Study of Bangkok University Students นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ภัทรภร สังขปรีชา Cyberlove in Thai Cyberculture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Taweesak Sangkapreecha Pataraporn Sangkapreecha Question-Answering Approach to 3D Information Retrieval System นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดารานิตย์ คงเทียม พงษ์ วิเศษสังข์ ภัทรภร สังขปรีชา การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบ ดอทคอม Self Identification of the Online Social Network Users on www.YouTube.com สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์การฟื้นฟูภาพลักษณ์ของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจสังคมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ: บทเรียนจากกรณีวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ฉันทวิทย์ พงษ์ศิริ ปฐมา สตะเวทิน ประสิทธิผลของการโฆษณาผ่านเกม (Advergaming) ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ กรณีศึกษา บริษัท เกมอินดี้ จำกัด นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Kwandow Suksamai Patama Satawedin What Causes a Personto Have a Particular Sexual Orientation [Lesbian]?’ : A Comparative Reflection of Thai, European, and American Movies สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Sira Sutthisarn Patama Satawedin Is IMC influencing the rich to buy ultimate condominiums? นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Rossukhon Pichaipaet Patama Satawedin How Should I Be Intervened in Practice?: Expanding the Value of Forum Theatre in HIV/AIDS Issue Among Migrants in Thailand นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน Perceived Roles and Performance of PRD and Its Regional Districts and Media Organization นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Ethnocentrism and Rhetorical Sensitivity in the New Media Age: A Case Study of Bangkok University Students (Co-authored with James Chow and Ratanasuda Punnahitanond) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Creative Strategies and Executions of Shampoo and Conditioner Advertisements in Women Magazines: A Comparative Study of China and Thailand นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ From CSR to USR: Repositioning Public Relations’ Role in University Social Responsibility Practices in Thailand นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก How Opinion Polls Affect Voting in Bangkok’s Gubernatorial Election นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก Citizen Journalism: Empowering Stateless Thais as Citizens นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก The 'Beauty Models' Portrayed by Women's Magazines and their Stereotypical Effects on Women in the Russian Federation (Co-authored with Pong Wisessang and Anna Vasilyeva) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Prof. Dr. James Gomez Social Media Impact on Malaysia’s 13th General Election นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]