ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2321 ถึง 2340 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งโรงเรียนสอนเต้นรำเพื่อสุขภาพ (สโรชินี เสวกฉิม, กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ), ศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องบันทึกเสียง ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด (ธัชชา วดีศิริศักดิ์, สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล), บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล Customers' Behavior and Satisfaction on Resort Accommodation and Karaoke (Bhuraphorn Thammanitichok ,Sanchai Tiewprasertkul), บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล Marketing Mix Factors Affecting Selection of Services of Lanna Resort, Chiang Mai (Chonnipha Sribang, Sanchai Tiewprasertkul), บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล Customers' Behavior and Satisfaction in Renting Soccer Fields (Thongchai Payangpattanapaisan, Sanchai Tiewprasertkul), บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรวงมนฑ์ สิทธิสมาน Marketing Mix Factors Affecting Selection of Photography Studios (Pantida Sreekhumhom, Sruangmon Sidhisamarn) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์สรวงมนฑ์ สิทธิสมาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้เช่าสนามฟุตซอล และสปอร์ตคอมเพล็กซ์ (สมิทธิ์ รินทร์วิทูรย์, สรวงมนฑ์ สิทธิสมาน), บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต ASEAN Integration via ASEAN Identity Building among Thai SME Entrepreneurs บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม การศึกษาถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พนักงานใหม่ต้องการเข้าถึงในช่วงระหว่างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมขององค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม Information Adequacy during Organization Assimilation Process in Thai Organization นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ และ อ.ขจรจิต บุนนาค พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอื้อต่อการปฏิรูปสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ The News Literacy in Views of Thai News Consumers in Media Convergence Era นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ศศิประภา อุท้ยชลานนท์ และ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ การศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปินบอยแบนด์แห่งค่ายเพลง S.M. Entertainment: กรณีศึกษาศิลปิน บอยแบนด์ วง Super Jounior และ EXO The Study of Identity of South Korean Boy Bands from S.M. Entertainment: Case Study Super Junior and EXO นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒนี ภูวทิศ Utlization and Reliability of Information in Social Media: Thai Journalist’s News Reporting นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒนี ภูวทิศ การสร้างเครือข่ายสังคมสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย ตัวชี้วัดในการประเมินคุณค่าข่าวประชาสัมพันธ์ของประชาชนผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Pacharaporn Kesaprakorn and Nares Kesaprakorn Predictors of Thai residents’ participation in the Anti-Corruption Alliance Networks Campaign Promoted by National Anti-Corruption Commission (NACC), Thailand นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Tao Ying and Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship between Customers’ Participation in CSR Initiatives and their Self-Perceived Brand Equity and Intention to Purchase: A Case study on Magic Union, China นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Jintanan Kraisopa and Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship between the Self-Perceived Cultural Values and the Job Satisfaction amongst Expatriates Working in Thai Organizations in Bangkok Metropolitan ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมด้านวัฒนธรรมและความพึงพอใจต่องานในสายตาของชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]