ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2301 ถึง 2320 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ความสัมพันธ์ของระดับการเปิดรับเครื่องมือการสื่อสารตราสินค้ากับระดับการรับรู้บุคลิกภาพตราสินค้า โคคาโคล่า นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ Correlations between Cola Drinking Brand Communication Tool Perception and Attitude towards Brand Case Study: Cola Drinking Consumer in Bangkok, Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ การสังเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการโฆษณายุคปัจจุบัน นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ชัชวาลย์ หลิวเจริญ An Investigation of the Use of Product Placement in Hollywood Movies and the Effect on Viewers’ Brand Memory and Brand Attitudes นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ห้องเรียนอัจฉริยะกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี The Effects of Violent Behaviors on Television toward Age and Gender Differences in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี The Effects of Violent Movie on College Students. นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะผ่านเครือข่ายจิตอาสาเสื้อดํา...ธรรมดี ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์อุรพงศ์ แพทย์คชา ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาสุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ ต่อการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม การเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจกับการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบดำน้ำลึกของนักดำน้ำชาวไทย (Media Exposure, Uses and Gratifications toward Decision Making on Scuba Diving among Thai Divers) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ การจำแนกกลุ่มเน็ตไอดอลในประเทศไทย และสาเหตุที่แบรนด์เลือกใช้เน็ตไอดอลในการทำการ ตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เรื่องการสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบุรุษในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าชายกรณีศึกษาแบรนด์นีเวียของนายณฐพล ธรรมสมบัติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ The Portrayal of Pictures and Content Abusing the Rights of People in Online Thai newspapers นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ ภาพสะท้อนของหญิงรักหญิงผ่านนิตยสาร @ tom actz Reflection of Lesbian in the Magazine @ tom actz (อารยา ศิริพยัคฆ์, ธรรญธร ปัญญโสภณและธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวมที่มีผลต่อความสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องแต่งการของกลุ่มรักร่วมเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร(อรรถพร ใจเจตน์สุข. ธรรญธร ปัญญโสภณ,ธัญญลักษณ์ อเนกจำนงพร) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนที่นำเข้าละครโทรทัศน์ไทย(Lan Fen ,ธรรญธร ปัญญโสภณ) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ การแสดงตัวตนของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม Self Identification of the Online Social Network Users on www.YouTube.com (ดารานิตย์ คงเทียม, พงษ์ วิเศษสังข์ และภัทรภร สังขปรีชา) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานครต่อการถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่านสื่อวิทยุ (เฉลิมพล ทองพันธุ์และพงษ์ วิเศษสังข์), นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ The 'Beauty Models' Portrayed by Women's Magazines and their Stereotypical Effects on Women in the Russian Federation (Co-authored with Pong Wisessang and Anna Vasilyeva) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]