ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2281 ถึง 2300 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์รัชดาพร สังวร ข้อคิดเห็นบางประการสำหรับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคณะบุคคล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร เงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อควบคุมทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์แทน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา GE 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก และผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ บทความวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา GE 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก และผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์วรางคณา ฤกษพะลิน การศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหน้าที่พลเมืองให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย: โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี The Protection of Geographical Indications in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Protection of Plant Varieties in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Recent developments in Thailand’s Plant Variety Protection Law นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ผลกระทบต่อกระบวนการ กฎหมายจากการเข้าเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ แนวทางในการคุ้มครองความลับทางการค้าในกรณีการได้มาหรือเข้าถึงโดยมิชอบ (ร่วมกับนักศึกษา สิริวิช สุรนิวงศ์) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ การสร้างมาตรฐานแก่ผู้ให้บริการออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย (ร่วมกับนักศึกษา พลอยพัชร โชไชย) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การวิเคราะห์ การพัฒนา และการประเมินผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ร.ต.อ.หญิง ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้โครงการ ทำดี ทำได้ ของพนักงานบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา เจตคติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาศาสตร์ ทั่วไป View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของวัยเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค ปัจจัยที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับจากสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ขจรจิต บุนนาค พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต ความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]