ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2261 ถึง 2280 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn The Deal: The employment contract in growth oriented start-ups. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn และ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The significance (or insignificance) of fear of failure on entrepreneurial intent in Asia. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ แบบจำลองการพัฒนาสังคมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Ulrike Guelich Is the fear to fail an obstacle for women entrepreneurs to be innovative? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A.Hans Guelichand และ A.Ulrike Guelich Can women entrepreneurship education be empowered by short academic programs? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ Does education influence the innovativeness of Thai entrepreneurs: An analysis of female vs male entrepreneurs using GEM data บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน Voicing Experiences of Young Women Entrepreneurs in Family Business: Evidence from Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน Motivations of Women Entrepreneurs to Drive the Green Society บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล ผลศึกษาระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการของไทย ข้อมูลจากโครงการการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การรับรู้ของประชากรหญิงไทยต่อการเป็นผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศในทวีปเอเชีย บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล และ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร การพัฒนาแบบจำลองความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ: กรณีศึกษาประเทศไทย The Development of Entrepreneurial Intention Model by Binary Logistic Regression: A case study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตและความมุ่งหวังที่จะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย The Study of Entrepreneurship Motivation on Business Growth and Business Growth Expectation: A case study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2557 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี การศึกษาแบบบูรณาการในวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่สะอาด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ชุมชนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การอุดหนุนด้านพลังงานหมุนเวียนกับมาตรการอุดหนุนภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (ร่วมกับนักศึกษา นลิน พิทักษ์ธวัชชัย) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การอุดหนุนสินค้าเกษตรภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) : กรณีศึกษานโยบายรับจำนำข้าวของรัฐ (ร่วมกับนักศึกษา สถาปัตย์ ถวัลย์กิจดำรง) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (ร่วมกับนักศึกษา สุภาพร สุขรื่น) นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์เกรียงไกร รอบรู้ แนวทางการกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา: ศึกษากรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]