ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2241 ถึง 2260 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร อภิรดี เหล่าดารา พิษณุ ธนประสิทธิ์พัฒนา ปีรพจน์ เพชรมีศรี (หนังสือ) ประสบการณ์การต่อสู้ เครือข่ายสลัมสี่ภาค สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สดานุ สุขเกษม (หนังสือ) สุดยอดนายช่างใหญ่ ตอน บ้านดิน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร ตำรา: กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา: การบริหารความสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต ตำรา การประชาสัมพันธ์: หลักการและวิธีปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ตำรา การวิจัยการโฆษณา ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ตำรา การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค (Advertising and Consumer Behavior). นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. ศาศวัต ธีรเศรษฐบดี ตำรา การถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Photography) ศิลปะ การออกแบบ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ตำรา: จิตวิทยาทั่วไป(ตำราใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2553) พิมพ์ครั้งที่ 21 สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ตำรา: ธุรกิจสายการบิน พิมพ์ครั้งที่ 18 สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ตำรา: ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว พิมพ์ครั้งที่ 15 สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ตำรา: มนุษย์กับสังคม พิมพ์ครั้งที่ 15 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา: การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน ตำรา: Sociolinguistics มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.David Meredith ตำรา: English for Professional Communication Arts I มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ตำราระบบไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ ตำรา ระบบไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor System) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 นิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ ตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ Service Marketing บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ International Business Management บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]