ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2221 ถึง 2240 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.นิตยา โนนจุ้ย การรับรู้ถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง พฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจของผู้หญิงต่อรายการโทรทัศน์สำหรับผู้หญิงทางสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการและความสำเร็จจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารของคนกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับแต่งกายบุรุษและความความหวังต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา สถานการณ์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เป็นคนพิการและผู้สูงอายุ การบริการด้านบุคคล การเดินทางและการท่องเที่ยว View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผล่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยทางการตลาดบริการ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยเสริมทางด้านธุรกิจบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนคลอง 3 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวกล้องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร. โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand GEM Thailand 2012 Report บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา กิจการร่วมค้าการบันทึกบัญชีและนำเสนองบการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ การบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต อ.นภาพร วงศ์ศรีนันท์ การบัญชีห้างหุ้นส่วน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เยาวเรศ รัตนอักษรศิลป ระยะค.ศ.1819-96 แนวร่วมศิลปหัตถกรรมอังกฤษ,การรับแรงบันดาลใจบนกระบวนการทำให้มีคุณค่า ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ ทฤษฎีสี ศิลปะ จิตรกรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]