ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2201 ถึง 2220 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร การสร้างความเข้าใจกฎหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน: โรงเรียนวัดตะวันเรือง จังหวัดปทุมธานี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยด้านการตลาดและภาพลักษณ์ของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ แผนงาน การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ น.ส.มินตรา วงศ์โกศลสุข พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่มองต์เฟลอบรรจุขวด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ น.ส.นันทิดา อินวิเศษ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร สกูซี่พิซซ่า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.โชติรส กมลสวัสดิ์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพัก กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คิงส์ไอซ์แมนของลูกค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ คุณค่าตราคิงส์ไอซ์แมนจากฐานผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ปัจจัยการออกแบบ Design Factors ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโคมไฟ handmade ร้าน Passion light by Palita ของผู้บริโภคชาวต่างชาติและชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ การศึกษาความพร้อมในการรับมือด้านบุคคลากรในบริษัทนิปปอน เซกิ เอ็นจีเนียริงในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ อ.ชนิกานต์ กมลสุข อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการของโรงอาหารอาคาร A3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ทองช่วง ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้จากโครงการ เศรษฐีน้อยพอเพียง ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2556 บริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้จากโครงการอบรมพี่สอนน้องออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2556 บริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้จากโครงการอบรม เศรษฐีน้อยพอเพียง ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2556 บริหารธุรกิจ อ.จันทิมา สมรรคะบุตร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์รถยนต์โตโยต้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]