ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 221 ถึง 240 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 3. แบบจำลองโมเดลบันได 3 ขั้น: แนวทางในการสอนการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 4. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดศักยภาพของสมองเป็นฐาน: การนำหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสอนภาษาต่างประเทศ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล Seamless Integration of MANET and the internet with terminal mobility supported by SIP คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Searching optimal Buyer Coalition Structure by Ant Colony Optimization คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Searching optimal Buyer Coalition Structure with Bundles of Items by Genetic Algorithm คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Buyer Coalition Formation by Using Two Ant Colony Optimization คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ และ ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ A Case Study of Software Development for Memorandum Report System: MRS คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Adding Assertion of System Composition for An Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ An Example of Multithreads Programming using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Verifying Semantic of System Composition for an Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Building System Software Using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี A Case Study of Performance Improvement of Database System based on Distributed Processing คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ตอบสนองกระบวนการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเพื่อมอบหมายงานหนึ่งลำดับขั้น บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล องค์ประกอบความพึงพอใจการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล และ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ เชิงเส้นหรือเชิงโค้ง : ความเครียดกับผลการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์โครงการนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]