ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2181 ถึง 2200 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำประพันธ์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำประพันธ์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ DVD บูรณาการวิชาภาษาจีนในนิทานคำสอน เรื่อง วันเกิดที่แสนสุข การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นพพร สินธุ์แดง อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ สื่อการสอนภาษาจีนด้วยสำนวนจีน (บรรยายความหมายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ โปสเตอร์เรื่อง ฮาโลวีน วันแห่งการหลอกหรือเลี้ยง (Halloween: Day of Tricking or Treating) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ โปสเตอร์เรื่อง นิทานคำสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 10 ที่น่าเที่ยวในอาเซียน (10 Attractions in ASEAN) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค อ.อัสมา ดำรงค์ผล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ โปสเตอร์เรื่อง นิทานคำสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 10 วิธีลดโลกร้อน (10 Green Tips) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ หนังสือประกอบภาพ เรื่อง ขบวนการต่อมตับอ่อน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพลบ้านคลองสี่ เกมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เด็กดี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส การทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์รับรายการอาหารและหุ่นยนต์เสิร์ฟภายในร้านอาหาร วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องปอกฝรั่ง วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ และ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส หุ่นยนต์บริการเครื่องดื่ม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข PIJ Braille Printer วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Electro-Spinning Colorimeter V.2 วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิสมบูรณ์ และ ดร.วิศาล พัฒน์ชู วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ศุภฤกษ์ หนูเจริญ การนำเสนอสื่อในรูปแบบโปรเจคชั่นแมปปิ้ง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ Queen Saovabha Memorial Institute and Snake Farm Virtual Museum วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 นิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ โครงการศึกษาคำพิพากษาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนในศาลสูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ ผศ. ดร.อรรยา สิงห์สงบ โครงการศึกษาและปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101 ภาคภาษาไทย) การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]