ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2101 ถึง 2120 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุววรณ วิดีทัศน์นำเสนอหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ VRCAM2 Virtual Studio: Variety Showreel นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.วารินทร์ ภัทรประทุมทอง วีดิทัศน์สารคดีองค์กร ภาคภาษาอังกฤษ (English-language video presentation) เรื่อง Amarit’s Way of Life: Re-edit นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.วารินทร์ ภัทรประทุมทอง ร่วมกับ อ. พิมพ์มุก โลหกุล วิดีทัศน์สารคดีองค์กร (Video presentation) เรื่อง ครัว iStyle: Shalom Israel นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล รายการคุยสบาย สไตล์พุทธอาสาตอน หนทางชีวิต 14 สุดยอด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล รายการคุยสบาย สไตล์พุทธอาสาตอน ออกกำลังกายดีชีวิตมีสุข นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล รายการคุยสบาย สไตล์พุทธอาสาตอน ความเพียรกับการดำเนินชีวิต นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ. พิมพ์มุก โลหกุล รายการคุยสบาย สไตล์พุทธอาสาตอน เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล รายการคุยสบาย สไตล์พุทธอาสาตอน การให้อภัยทำให้ใจเบาขึ้น นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ บทความวิทยุ ชุด เยาวชนไทยกับอาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.อิสรีย์ประดิษฐ์ธีระ Thailand-Japan Relationships Media Campaign นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ งานวิจัย The Investigation of TWG Tea Salon & Boutique’s customer behavior นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ งานวิจัยการตอบสนองต่อโฆษณาของผู้ฟัง: กรณีศึกษารายการวิทยุในเครือ GMM Mediaสถานีวิทยุ Green Wave นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2556 นิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ เรื่อง ลักษณะและระดับการเปิดรับ ทัศนคติที่มีต่อเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป (The Survey Research Results: Style & Level of Political Marketing Communications Tools’ Exposure, Attitudes toward Political Marketing Communications Tools and Political Behavior ofBangkokCosmopolitan Voters in General Election Campaign) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่เน้นขายงานดีไซน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบอัตลักษณ์ ของบริษัท Tai Shou ศิลปะ การออกแบบ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวิฒน์ โครงการสื่อสารผลการสนับสนุนโครงการผู้รับทุนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวิฒน์ แผนประกวด IMC ของ Happy Lemon และ สะบัดเส้น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.สุนทรีผลวิวิฒน์ แผนประกวด Young Creative Awards by Anitec นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปนิญญา ภักษา ละคร 14 ตอน ชื่อเรื่อง บ้านชนะใจ นิเทศศาสตร์ การละคร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]