ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2041 ถึง 2060 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 44พิธีกร คือ ธนชาติ ธรมมโชติ แขกรับเชิญ คือ ภูมิบุญ แช่มช้อย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 45พิธีกร คือ กัญญาวีร์ ฤทธิไกร แขกรับเชิญ คือ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 46พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 47พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 48พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 49พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เกียรติเกรียงกี ใจสมุทร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 50พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ นพ.บรรพต ตันธีรวงศ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 51พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ เผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 52พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 53พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ เกียรติเกรียงไกร ใจสมุทร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 54พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 55พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 56พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 57พิธีกร คือ มัยธัช สามเสน แขกรับเชิญ คือ จุฑามาศ ลิปการถกล และ กาญจนา จิตเพิ่มสุข นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 58พิธีกร คือ จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล แขกรับเชิญ คือ เฉลิมเกียรติ คงวิเชียร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 59พิธีกร คือ วสันต์ ทองสุข แขกรับเชิญ คือ สุภาพ เรืองปราชญ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 60พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 61พิธีกร คือ ชนินทร์ ป้อมบุบผา แขกรับเชิญ คือ รศ.ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 62พิธีกร คือ ธนชาติ ธรรมโชติ แขกรับเชิญ คือ ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ กำกับรายการ เพื่อสังคมสันติสุข ตอนที่ 63พิธีกร คือ นพ.มัยธัช สามเสน แขกรับเชิญ คือ โยธิน ชนสมิทธิ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]