ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 201 ถึง 220 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ การวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความรู้เรื่องตลาดการค้าคาร์บอนเครดิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ เชื้อเพลิงชีวภาพ : พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Review and Comparison of Sampling Design and Survey Methodologies in Environmental Health Research เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และสุพจน์ นาคสวัสดิ์ แรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ : แรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ An Analysis of Creative Industry through BCG Matrix Application เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีศรีสุทธิ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาการจัดอันดับ WEF และ IMD เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Cultural Context and Service Quality: A study of Intercultural competence in the Thai Tourism Industry สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Sustainable Tourism, Development and the Discerning Traveler: Conceptual Developments and Etiological Linkages between Sustainable Tourism, Postmodern and the Discerning traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter 3. Knowledge Management, Cultural Knowledge and Intercultural Competence สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Competencies Needed in Oral Communication in English among Thai Undergraduate Public Relations Students: A Substantial Gap between Expectations and Reality การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2.The Effects of using Collaborative Learning to Enhance Students’ English Speaking Achievement การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ ดร.วิลาสินี บุณยะศรี อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 2. Fiasco: Failing and Falling ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 3. Of Minimalism ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 4. Minimalist Ink Painting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 5. Almost Nothing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Understanding Apology Speech Act: Foreign Language Acquisition and Teaching Implications การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]