ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราภรณ์ เกษะประกร ความตระหนัก ทัศนคติต่อคุณค่าการมีจิตอาสาและความพึงพอใจของชุมชนในอำเภอคลองหลวงและอำเภอเมืองในจังหวัดปทุมธานีที่ร่วมโครงการ ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา: กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น: ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-Related Topics Between Mothers and Daughters นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภค มุสลิมตะวันออกกลาง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความคิดเห็นของวัยรุ่นตอนต้นต้อการรู้เท่าทันสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ ทบทวนโครงเรื่อง และแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531-2555) ศิลปะ การแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ณาณินี เพชรานันท์ ความคิดเห็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อหน้าที่ ผลกระทบ และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สุมาลี เล็กประยูร ความรู้เกี่ยวกับข้อความโฆษณาและความคิดเห็นต่อการโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคต่อโฆษณาที่ละเมิด สิทธิผู้บริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 นำความรู้สู่สังคม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ เพ็ญพักตร์ สิริไตรรัตน์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ทัศไนย สุนทรวิภาต การวิเคราะห์กลยุทธ์การวางตราสินค้าในละครซิทคอม นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Realistic vs. fictional violence in entertainment media: Relative effects on youth’s aggression นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Collectivism-individualism & self-construal: How values predicts Thai youth’s responses to anti-drug advertisement นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Relative effect of anti-liquor messages on Thai youths’ intention to reduce liquor consumption นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ปัญหาในการสร้างสรรค์ละครเพลงในประเทศไทย : จาคาบาเร่ต์ ถึงข้าวนอกนา ศิลปะ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี Political theatre: The training for deliberate public in Thailand ศิลปะ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ?อปู?เธียเตอร?มหรสพแห?งคลังประสบการณ์ ศิลปะ การละคร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]