ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. รัชดาพร สังวร ปัญหาทางกฎหมายของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกำจัดภายใต้พิธีสารบาเซล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงของประเทศ: ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. ภัทริน หลักทอง หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างความปรองดองในชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ ผศ. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี A Self-Judging Measure กับอำนาจในการพิจารณาคดีขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. เกรียงไกร รอบรู้ บทความวิชาการเรื่อง ประชาธิปไตยไทยกับความล้มเหลวของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ บทความวิชาการเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการเรื่อง เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก How Thai tourism revived marketing communication strategies to fend off a crisis: A case study นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ มุมมองของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ประทุม ฤกษ์กลาง การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่อการใช? Social Network ทางการตลาด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต พฤติกรรมการเป?ดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท?วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ระดับความสําคัญของป?จจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค?าและบริการออนไลน?ของผู?บริโภค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล การจัดการโครงการประชาสัมพันธ?ของหน?วยงานราชการและองค?กรไม?แสวงหาผลกําไร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

Next > Last ]