BUlogo

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. รัชดาพร สังวร ปัญหาทางกฎหมายของการศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนและการกำจัดภายใต้พิธีสารบาเซล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงของประเทศ: ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายและข้อพิจารณาเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. ภัทริน หลักทอง หลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างความปรองดองในชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ ผศ. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี A Self-Judging Measure กับอำนาจในการพิจารณาคดีขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2554 นิติศาสตร์ อ. เกรียงไกร รอบรู้ บทความวิชาการเรื่อง ประชาธิปไตยไทยกับความล้มเหลวของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ บทความวิชาการเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการเรื่อง เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก Framing the Sino-US-Thai relations in the post-global economic crisis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญเลิศ ศุภดิลก How Thai tourism revived marketing communication strategies to fend off a crisis: A case study นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ มุมมองของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ประทุม ฤกษ์กลาง การยึดหลักธรรมพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับชุมชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล มุมมองนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต่อการใช? Social Network ทางการตลาด นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Looking for a needle in the haystack: Knowledge of health and medical angles communicated in Thai television dramas นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต พฤติกรรมการเป?ดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท?วม และระดับความเครียดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ระดับความสําคัญของป?จจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค?าและบริการออนไลน?ของผู?บริโภค นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล การจัดการโครงการประชาสัมพันธ?ของหน?วยงานราชการและองค?กรไม?แสวงหาผลกําไร นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อการบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานจัดเก็บรายได้ของรัฐ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราภรณ์ เกษะประกร ความตระหนัก ทัศนคติต่อคุณค่าการมีจิตอาสาและความพึงพอใจของชุมชนในอำเภอคลองหลวงและอำเภอเมืองในจังหวัดปทุมธานีที่ร่วมโครงการ ห้องเรียนชีวิตจิตอาสา: กรณีศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น: ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ มัลลิกา ผลอนันต์ Lessen Difficulties: Open Communication in Sexual-Related Topics Between Mothers and Daughters นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภค มุสลิมตะวันออกกลาง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ ภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความคิดเห็นของวัยรุ่นตอนต้นต้อการรู้เท่าทันสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ ทบทวนโครงเรื่อง และแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531-2555) ศิลปะ การแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ณาณินี เพชรานันท์ ความคิดเห็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อหน้าที่ ผลกระทบ และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สุมาลี เล็กประยูร ความรู้เกี่ยวกับข้อความโฆษณาและความคิดเห็นต่อการโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคต่อโฆษณาที่ละเมิด สิทธิผู้บริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 นำความรู้สู่สังคม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ เพ็ญพักตร์ สิริไตรรัตน์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ทัศไนย สุนทรวิภาต การวิเคราะห์กลยุทธ์การวางตราสินค้าในละครซิทคอม นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Realistic vs. fictional violence in entertainment media: Relative effects on youth’s aggression นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Collectivism-individualism & self-construal: How values predicts Thai youth’s responses to anti-drug advertisement นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ Relative effect of anti-liquor messages on Thai youths’ intention to reduce liquor consumption นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ปัญหาในการสร้างสรรค์ละครเพลงในประเทศไทย : จาคาบาเร่ต์ ถึงข้าวนอกนา ศิลปะ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี Political theatre: The training for deliberate public in Thailand ศิลปะ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ?อปู?เธียเตอร?มหรสพแห?งคลังประสบการณ์ ศิลปะ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ศิลปะ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทรภร สังขปรีชา Virtual relationships: An attempt to reform in social life through internet dating services สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา และภัทรภร สังขปรีชา Online information resources: Thai students’ research in the digital culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ อุรพงศ์ แพทย์คชา ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ ธีรพล ภูรัต บุคลิกภาพตราสินค้าแบบนักรักเพื่อการประยุกต์สำหรับการสื่อสารตราสินค้า นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม สถานภาพงานวิจัยเรื่องกองทุนเงินให?กู?ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย : บททบทวนประเด็นและคุณลักษณะงานวิจัย ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห?อัตลักษณ?ในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร : ทุนทางวัฒนธรรมและการต?อรองทางวัฒนธรรม. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ การพัฒนาภาวะผู้นำในนิสิตระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย การบริหารประเด็นให้เป็นข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล ซีรีย์เกาหลีกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค ความขัดแย้ง VS ความรุนแรง สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ แนวทางการกำกับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ขจรจิต บุนนาค นักข่าวควรทำอย่างไรเมื่อพบกับการสร้างข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปริณดา เริงศักดิ์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วัฒณี ภูวทิศ เส้นทางสู่อาชีพนักเขียนอิสระ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ศุภมณฑา สุภานันท์ พื้นที่ เวลา อัตลักษณ์ และการสร้างความหมายทางสังคม นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ศุภมณฑา สุภานันท์ ความสามารถทางการสื่อสารของพ่อแม่เลี้ยงลูกคนเดียว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ อิทธิพลของนิตยสารต่อผู้อ่านในยุคสังคมบริโภคนิยม นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ กว่าจะเป็นบทละครโทรทัศน์: ปัญหาของผู้เรียนสู่แนวทางการสอนของผู้สอน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ สุกฤตา หิรัณยชวลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี การเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปัญหาเรื่องแนวคิดจินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริการ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี ศรัทธาไม่มีสี ความดีไม่มีฝ่าย: แก่นความคิดเรื่องความแตกต่าง คุณค่า และคุณธรรมในละครเพลงเรื่อง ข้าวนอกนา นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ มนุษย์กับศิลปะ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ความขัดแย้งแห่งสุนทรีย์: สถานการณ์ปัจจุบันของละครเวทีไทยร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ สัมพันธบทในธุรกิจสื่อบันเทิงไทย นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล Creative Responsibities of the Television Producer : Skills Required in all TV Productions นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พีรชัย เกิดสินธุ์ บทบาทแบบชาวนา นักบวช และนักรบ กับการขยายตัวของชุมชนแบบออนไลน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อุรพงศ์ แพทย์คชา บทบาทของการตลาดระบบ ผสมผสานในธุรกิจภาพยนตร์ไทย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์ การรับรู้กับแนวทางการศึกษาการสื่อสารตราสินค้า นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์ ฤา จะเป็นรุ่งอรุณของการสื่อสารตรา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ธีรพล ภูรัต การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิงพลวัต สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน Understanding Health Literacy’s Pathway นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.NittanaTarnittanakorn An Analysis of the Relationship between CRM and the Success of Micro E-commerce Enterprises in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร นันทนัช หงษ์โต การเลือกทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ก่อนการผลิตจริงของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล การตัดสินใจเลือกใช้บริการเพ็ทช็อปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ศศิกานต์ กลึงเทศ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.LokweetpunSuprawanandDr. Nigel M. de Bussy Does CSR Branding Increase Organizational Identification? An Interdisciplinary Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.RuedeeLimpairojand Asst. Prof.Dr.VeerapongMalai The Influences on The Acceptance to New Fashion Products (New Arrival) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ A.KhomsonTunsakul Improving Creativity and Entrepreneurial Skills from The E-Marketing Class: A Case Study of Bangkok University’s Undergraduates บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับสินค้าแฟชั่นรุ่นใหม่ (New Arrival) กรณีศึกษากลุ่มเมโทรเซ็กชวล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม พิชชารีย์ ภักดีนอก ความตั้งใจในการใช้บริการร้านอาหารที่มีการให้ข้อมูลทางโภชนาการในเมนูอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Nigel M. de Bussy Dr.LokweetpunSuprawan The Development of a Scale to Measure Corporate Social Responsibility Branding บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านสวัสดิการ ด้านผลตอบแทนด้านวัตถุและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด้านนโยบายและการบริหารจัดการในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านผลตอบแทนที่เป็นวัตถุ ด้านผลตอบแทนด้านจิตใจ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน และด้านเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มะลินี เทพปาน การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชนจำกัดแห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ความสัมพันธ์ของการติดต่อสื่อสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความสำคัญ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบทางสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ: กรณีการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.วิลาสินี บุณยะศรี อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ภัทรา มหามงคล การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คชภรณ์ ไพรอนันต์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Competitive Capabilities of Thai Logistics Industry: Effects on Corporate Image and Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Effects of Organizational Motives on Relationship Continuity : The Moderating Role of Corporate Cultural Similarity บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Pro.Dr.ApichaBoonpattarakan Model of Thai Small and Medium Sized Enterprises’ Organizational Capabilities: Review and Verification บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.AtcharaYomsin Gambling Seasonality in Thai Stock Market บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ดร.ธนากรลิขิตาภิวัฒน์ อิทธิพลของระยะเวลาและฤดูกาลที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Asst. Prof.KittikaLimlawan The Study of Problems and Development of Rubber Production in The Eastern Region of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Vincent Ribiere A New Generation of Knowledge Books: K-Ebook 2.0 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar A Sense-Making Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chain Relationships: Case of Scientific Equipment Resellers in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar Gender Spread Analysis of Customer Knowledge for Competitive Advantage: Case of Beauty and Cosmetic Products in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย สรียา อัชณาสัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม การเปรียบเทียบการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองระหว่างผู้บริโภคกับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof. FarhadDanesghar A Qualitative Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chains: Case of Thai Distributer of Imported Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs ChanchiraHongladarom Violation of Buddhist Five Precepts, Money Consciousness, and the Tendency to Pay Bribes among Organizational Employees in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Vanchai Ariyabuddhiphongs Older Adults and Gambling: A Review สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs An Exploratory Research of Instructor’s Attitude TowardERP Education in Southeast Asia การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs PenjureeKanthawongs Students’ Learning Achievement Between English Language Program and Thai Language Program in Learning WEB-Based ERP-Simulated Software การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Technology Acceptance Model and Motivational Model Contributing toStudent Satisfaction in ERP-Simulated Web-Enhanced Course การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs VarongsriSaengbanchang A Model of Perceived Motivation Effects on Student Satisfaction in Learning Web-Based ERP Simulator การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.Penjira Kanthawongs Penjuree Kanthawongs A Model of Perceived Individual and Social Factors Affecting Student’s Usage Intentionand Satisfactionin Learning WEB-Based ERP Simulation การศึกษา View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit Corporate Strategies and Technology Developments of Thai Firms in Globalization Edge: Expert Interviews บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.SasiprapaChaiprasit The Globalization Strategies of Thai Corporations บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Asst.Prof.Dr.VeerapongMalai Yang Juan Factors Affecting The Choice for Further Study in Thailand of Chinese Students Who Currently Study in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.หนึ่งหทัย อินทขันตี พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต: จากทุนเหมืองแร่สู่ทุนบริการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ชาคริต ตันรัตนาวงศ์ ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ สุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว และ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ดัชนีวัดมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์อดุลวิทย์ ธิติมา กิจจาบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลของสินค้ากลุ่มอ้างอิงและการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ พัทธ์ธีรา สุดยอด อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.มีชัย ออสุวรรณ Interaction between community college processes and Asian American and Pacific Islander subgroups. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James Customer Service Impacts on Bank Policy in Bangkok, Thailand: A Qualitative Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James The Impact of Medical Tourism on Thai PrivateHospital Management: Informing Hospital Policy บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ตามย่านมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรสร อนาคตระบบขนส่งไทย ฝันที่เป็นจริงหรือความหวังอันเลื่อนลอย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.คมสัน ตันสกุล The Evolution of Mobile Marketing บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.สันติธร ภูริภักดี กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสำหรับธุรกิจค้าปลีก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิปอ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเทอร์เน็ต สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร Social Media: กลยุทธ์แบบผลักและดึงสำหรับผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สลิลาทิพย์ ทิพยไกรสร ประเทศไทย...เริ่มต้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างไร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร ประกันชีวิตเป็นความสิ้นเปลืองหรือเป็นการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2554 บริหารธุรกิจ อ.บุณฑริก ศิริกิจจาขจร การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ที่มาของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง การบริการกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.รุ่งนภา แสงเพ็ง เทคโนโลยี RFID กับการประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ มุมมองการสรรหาพนักงานอนาคตตรงใจธุรกิจยุคดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนแบบองค์การเสมือนจริง บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ไคเซ็นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ อ.พัฒน์พิสิษฐเกษม จะจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ Social Commerce กลยุทธ์ใหม่ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี แนวโน้มของระบบการผลิตในอนาคต บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม เทคโนโลยีสำหรับโลจิสติกส์ยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.จรินทร์อาสาทรงธรรม โลจิสติกส์กับการจัดการคลังสินค้าที่ดี บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (โลจิสติกส์) View
2554 บริหารธุรกิจ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล การใช้ Single Sign-on ในองค์กร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ HTML: ภาษาเขียนเว็บ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง การเสพติดอินเทอร์เน็ตของชุมชนชาวออนไลน์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม มานะอัจฉริยะเกียรติ การติดต่อสื่อสารแบบประหยัดกับสมาร์ทโฟน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอืนๆ View
2554 บริหารธุรกิจ Dr.PenjiraKanthawongs Individual And Social Factors toward User Satisfaction OfE-Parliament Systems บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. PenjiraKanthawongs Ms. PenjureeKanthawongs Cultural Dimensions Affecting User Satisfaction of ERP Systems for a Developing Country บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์ การมอบหมายงานสำหรับผู้บริหาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ชัยพัฒน์สหัสกุล ตลาดการเงินไทยเมื่อเทียบกับตลาดการเงินโลก บริหารธุรกิจและการจัดการ การเงิน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Flowing and Sharing of Knowledge as a Learning Method in the Google Generation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Online Information Resources: Thai Students’ Research in the Digital Culture สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Continuity of Home and Change of House: Impacts of re-housing on informal dwellers in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Professionals-People Collaborative Housings as Vernacular Design: Discussion of housing design process in Bangkok’s informal settlements สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น EMVIZ: the poetics of movement quality visualization. ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.กัณฐกร อู่อ้น การจัดการธุรกิจงานออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (The Interior Design Approach to Create Competitive Advantage) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ การควบคุมกิจกรรม การเลือกใช้และพลังงานที่ใช้ในหัวข้อ การทดลองการจำลองสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Exercised control, lighting choices, and Energy use : An Office Simulation Experiment) ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We Speak Louder than Before: A Reflection on Participatory Housing Design in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Housing development and vulnerability reduction in informal railway settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร We are not squatter anymore: An image reconstruction and capital conversion of informal settlements in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Question-Answering Approadch to 3D Information Retrieval System ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and its Influential Context for Thai Tertiary Students ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ คิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Indebtedness of Working-Age Population Aged 55 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity and Economic Prospects in an Aging Society: Empirical Evidences from Thailand and Singapore เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity, Education and Their Linkage: An Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Economic Preparation for Retirement of Population Aged 50 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความอยู่ดีมีสุขเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น อิทธิพลของภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย และมาตรฐานการครองชีพ ที่มีต่อการสะสมความมั่งคั่งของคนไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Impact of Population Pressure on Carbon Dioxide Emissions: Evidence from Panel-Econometric Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic Factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การเอาชนะคำสาปแช่งจากทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Reexamining of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: the case of deforestation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Determinants of Health Status: Economic Environment Quality, Socio-economic and Demographic Factors เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Political Right, Economic Development and Life Expectancy: A Cross Country Evidence เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationship between Health and Environment: Econometric Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Water Quality, Waterborne Disease and Economic Growth: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Health Status, Income, Inequality and Government Effectiveness เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic Factors and Water Quality: A Case Study Using Thailand Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ Degree of International Capital Mobility: The Model of Determination of Inter Rate เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Value Index of Arts and Cultural Creative Industries in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คุณภาพชีวิตของคนไทย: นับจากสถิติการฆ่าตัวตาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการฆ่าตัวตาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คุณภาพชีวิตของคนไทย: นับจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ การวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความรู้เรื่องตลาดการค้าคาร์บอนเครดิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ เชื้อเพลิงชีวภาพ : พลังงานทางเลือก เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Review and Comparison of Sampling Design and Survey Methodologies in Environmental Health Research เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และสุพจน์ นาคสวัสดิ์ แรงงานสัมพันธ์มิติใหม่ : แรงงานสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ An Analysis of Creative Industry through BCG Matrix Application เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีศรีสุทธิ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาการจัดอันดับ WEF และ IMD เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Cultural Context and Service Quality: A study of Intercultural competence in the Thai Tourism Industry สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Sustainable Tourism, Development and the Discerning Traveler: Conceptual Developments and Etiological Linkages between Sustainable Tourism, Postmodern and the Discerning traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter 3. Knowledge Management, Cultural Knowledge and Intercultural Competence สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Competencies Needed in Oral Communication in English among Thai Undergraduate Public Relations Students: A Substantial Gap between Expectations and Reality การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2.The Effects of using Collaborative Learning to Enhance Students’ English Speaking Achievement การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ ดร.วิลาสินี บุณยะศรี อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารของนักท่องเที่ยวไทยและการส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ที่มีต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 2. Fiasco: Failing and Falling ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 3. Of Minimalism ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 4. Minimalist Ink Painting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 5. Almost Nothing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 1. Understanding Apology Speech Act: Foreign Language Acquisition and Teaching Implications การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันในยุคเครือข่ายสังคมออนไลน์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 3. แบบจำลองโมเดลบันได 3 ขั้น: แนวทางในการสอนการสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ 4. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดศักยภาพของสมองเป็นฐาน: การนำหลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสอนภาษาต่างประเทศ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล Seamless Integration of MANET and the internet with terminal mobility supported by SIP คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Searching optimal Buyer Coalition Structure by Ant Colony Optimization คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Searching optimal Buyer Coalition Structure with Bundles of Items by Genetic Algorithm คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Buyer Coalition Formation by Using Two Ant Colony Optimization คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ และ ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ A Case Study of Software Development for Memorandum Report System: MRS คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Adding Assertion of System Composition for An Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ An Example of Multithreads Programming using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Verifying Semantic of System Composition for an Aspect-Oriented Approach คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันท์ Building System Software Using Aspect Orientation Framework คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี A Case Study of Performance Improvement of Database System based on Distributed Processing คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ตอบสนองกระบวนการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเพื่อมอบหมายงานหนึ่งลำดับขั้น บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล องค์ประกอบความพึงพอใจการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล และ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ เชิงเส้นหรือเชิงโค้ง : ความเครียดกับผลการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์โครงการนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ ความรู้ความสามารถและทักษะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพาณิช การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์วีรชาติยานุกุล การทำนายสภาพการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุลและ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนกับภูมิคุ้มกันตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในชั้นเรียนวิชาสถิติ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ฉลอง ทองประเสริฐ การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชา คณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน โดยใช้แบบจำลอง Addie Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ เอ็กซ์เจน : เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และสร้างโครงสร้างเอกสารเอ็กซ์เอมแอล คอมพิวเตอร์ การประมลผลข้อมูล View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม การประเมินความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ และการให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานในระยะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ปราณี สวัสดิ์สรรพ์ และ อ.มยุรี เสือคำราม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแออัดด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ทำโจทย์แบบฝึกหัดแตกต่างกันสองชนิด การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต เรื่องจริงที่ควรรู้ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ ความแตกต่างของอัตมโนทัศน์การคิดเชิงบวก และสุขภาวะทางจิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีเพศและคณะต่างกัน สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ ปัจจัยเชิงเหตุ การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย Socially Responsible Consumers and the Evaluation of Service Quality สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน การฟื้นฟูตลาดเก่าในเมืองไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. สมฤทัย ณ น่าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น Factors that influence the decisions of Japanese tourist in choosing Thailand as their destination สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. ไพลิน บรรพโต พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Consumers’ Behavior on Fresh Coffee Consumption in Bangkok บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.มณีเนตร วรชนะนันท์ The Assessment of Music Tourism Effect on the Society สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 7 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ประเภทหมู่ 9 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดพานบายศรีเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดสำรับขนมมงคล ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล มิติที่หลากหลายในเพลงจีนชื่อ เทียนลู่ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Tony Page Illuminating Parallels between Friedrich Halm’s Unpublished Autobiographical Essay, Letter to J.C.R., and Halm’s Contemporaneous Novella, the Eye of God มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. รัมย่า นีน่า ธรรมวิทยา A Study of Students’ Perceptions of the Factors Affecting their Academic Performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณภัทร วุฒิวงศา ความแตกต่างของคุณภาพการเรียนการสอน คุณค่าของวิชาในการพัฒนาทักษะ และคุณสมบัติของบัณฑิตระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมและเพศต่างกัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. สมจิต บุราคร Building Entrepreneurial Spirited Graduates towards ASEAN Economic Community 2015 Classroom-based Model การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ดวงดาว กีรติกานนท์ ผลการเรียนรู้จริยศาสตร์ที่มีต่อผลการเรียนรู้การใช้เหตุผล: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาต่างคณะ มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Paul Adams Classroom Management Guidelines for EFL Teachers in the ASEAN Community การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Glancing at ASEAN from Back to the Future สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Hnin Pwint Han Food For Thought: Food for Healthy Living, Happy Life สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. อรประภัทร์ สุวรรณ์ธาราทิพย์ Factors Affecting Reading Strategy Usage of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม Evaluation and Response from Students and Teachers on a Preliminary Launch of an ELT Resource-based Website การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. กรัณย์พล ทองเกตุ A Study of the Attitudes and Behaviors towards the Uses of English of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร และ อ.มารยาท โยทองยศ การเปรียบเทียบผลการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระหว่างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี ผลของกิจกรรมเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี Using Learning Contracts to Improve English Reading Comprehension and Self-directed Learning Ability of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. แพรวพรรณ พริ้งพร้อม Exploring Relationship between Students’ Vocabulary Breadth and Their Reading Proficiency การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. วิน เจนภัทรกุล An Examination of the Usage of Vocabulary Retention Techniques (VRTs) of Thai Undergraduate EFL Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. ณัฎฐนุช มั่นสาคร Different Backgrounds and English Learning Styles of Bangkok University Student การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร. จิราพร เกิดชูชื่น Speaking with a Stranger: Intercultural Classrooms’ Tensions and Managing Strategies การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นภาพร ศรีจรรยาชน A Comparative Study of Three Revision Methods in EFL Writing การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี Developing the Self-directed Learning Instructional Model to Enhance English Reading Ability and Self–directed Learning of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ ชุมชนมีชีวิตโทส พูเอโบล เมืองโทส สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮ่องกง สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ ขบวนช้างที่เขายะลา สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Mr.Wang Bin และ อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล บทความวิชาการเรื่อง รูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.พกุล แองเกอร์ พุทธทาสภิกขุ: พุทธปรัชญาเมธีไทย มนุษยศาสตร์ ปรัชญา View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ และ Mai Choocheepwattana Explicit Teaching for Vocabulary: It’s still needed! การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ Implementing Reading Strategies in Classrooms การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Learn, Think, Act: Using Movies to Develop Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี การศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่: การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี การสอนภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ: จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี วิกิ: เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นเลิศทางภาษา สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Learning from Peers: An Important Step of Self-Development for EFL Teacher การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี และชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.เพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข ภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี และ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล Cooperative Language Learning: Increasing Opportunities for Learning in Teams การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล An Improved Frequency Estimation Method for LTE in Idle Mode วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Tracking of DOA of GPS Signals Using GPS/INS Integration Approach วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล An Improved Method for DOA Estimation of GPS Signals วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Development of Fire Evacuation path Selective Using Adaptive Routing Algorithm and RFID Traffic Cone-based Observation with Shadowing Method วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Hazardous Signs and Fire Exit Signs Classification Using Appropriate Shape Coding Algorithm and BPN วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม การจัดการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ *** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Growth of Templated Gold Microwires by Self Organization of Colloids on Aspergillus Niger นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Chromatic Dispersion Measurements using a Virtually Referenced Interferometer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed A fingerprinting-based indoor localization system using intensity modulation of light emitting diodes นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Chromatic tuning of plasmon resonance of tri-layered composites: silver, gold and copper nanoparticles for optical thin film color filter นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Polarization-independent on-axis light coupler for surface plasmon resonance using a concentric chirped grating นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Optical Thin Film Filters of Colloidal Gold and Silica Nanoparticles Prepared by a Layer-by-Layer Self-Assembly Method นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Plasmon resonance tuning of gold and silver nano-particle-insulator multilayered composite structures for optical filters นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Effect of the cladding layer on resonance response in guided mode resonance structures and its sensing applications นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Optimization of Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)’s hotspots implementing 2-D Scattering Matix Method (SMM) นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Developing Integrated Optical Characterization Bench for Microfluidics sensing นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Anisotropic nanostructured metamaterials with negative refraction: A theoretical approach นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Design and Fabrication of Diffractive Phase Element for Minimizing the Focusing Spot Size beyond Diffraction Limit นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Integrated diffractive optical elements for optical sensors applications นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Fiber optics devices based on selective modal excitation นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed A fingerprinting-based indoor localization system using intensity modulation of light emitting diode นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Integrated On-Axis Light Couplerfor Surface Plasmon Resonance Using a Concentric Chirp Grating นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Buyer Coalitions on JADE Platform บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม A Collaborative Platform for Buyer Coalition: Introducing the Awareness-based Buyer Coalition (ABC) System บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Forming Buyer Coalition Scheme with the Connection of a Coalition Leader บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Preference Coalition Formation Algorithm for Buyer Coalition บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ลิ่มทองและ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข Network Traffic Anomaly Detection using Machine Learning Approaches วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ลิ่มทอง Impact of Time Interval on Naive Bayes Classifier for Detecting Network Traffic Anomalies วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข การสำรวจเทคนิคการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถานการณ์ภัยพิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Priority based Routing Protocol in Vehicular Ad hoc Network วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Routing Protocol in Inter-Vehicle Communication Systems: A Survey วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ Study on Improvement of Odor Recording Capability based on real-time Mass Spectrometry with variable Ionization Energy วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ CU-Tracking: Patient Tracking System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ Development of Portable E-nose with Higher-Order Sensing Capability based on QCM Sensor Array and Preconcentrator with Variable Temperature วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การประเมินอายุหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรดด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effect of Solid Particle on TEHL under Line Contact with Solid-Liquid Lubricant วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effects of Surface Roughness on Elastohydrodynamic Lubrication in Elliptical Contact with non-Newtonian Fluids วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Analysis of Two Surfaces in Line Contact under TEHL with non-Newtonian Lubricants วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effect of Liquid-Solid Lubricant on Mixed Lubrication in Line Contact วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู Block-Adaptive Lattice Vector Quantization in Image Coding วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน การนำโปรแกรมสื่อการสอนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการดิจิตอล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ การจัดการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ *** การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Real-time PI Controller Tuning via Unfalsified Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Real-time PID Controller Tuning via Unfalsified Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Robust Control Design for Three-Phase Power Inverters using Genetic Algorithm วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Optimal Coordination of Protective Relays by Ant Colony Optimization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นราธิป โกวิท ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Visible Light Communication Via Dimmable LED Lamps Using Pulses of Equal Shape วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Manchester Coded On Off Keying with Idle Time Slots to Support Visible Light Communication via Dimmable LED Lamps วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Implementation of Continuous VLC Modulation Schemes on Commercial LED Spotlights วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ ห้องลองเสื้อผ้าด้วยระบบ RFID วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ณัฏฐ์ อรุณ กระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้หลักการหาอาหารของแบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การแสดงกลิ่นและการบันทึกกลิ่น เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร ระบบและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.มณฑาสินี หอมหวาน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FEV ในประเทศไทย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เกียร์ออโต้ยุคใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ? วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ เครื่องเตือนอาการหลับในขณะขับรถแบบไร้สาย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 บัญชี ธันยกร จันทร์สาส์น ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2552 บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู และ ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพนักบัญชีอาชีพของบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช คุณลักษณะด้านคุณธรรมระดับปัจเจกบุคคล สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ประสิทธิผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย: การวิจัยอิงฐานชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ วิธีการสอนบัญชีกับ TQF เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์ การปันส่วนต้นทุนวิธีพีชคณิตโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท Excel โปรแกรมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดย อ.วิทยา จั่นคล้าย และ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การบัญชีบริหาร: บทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.วรนาถ หมื่นวิชิต และ อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท งานตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร: บทบาทใหม่ของนักบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และ อ.รวิชุดา บรรจงมณี การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVATM) KPI ที่บ่งชี้ผลงานได้อย่างเหมาะสม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช บทบาทสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในโลกยุคปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต เงินบำนาญ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง องค์ประกอบของต้นทุนราคายานั้นสำคัญไฉน? บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.วิทยา จั่นคล้าย และผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา จากนักบัญชี สู่ CEO บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีแบบมีเงื่อนไข บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน Logistics บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา สัญญาเช่าธุรกรรมของการให้สินเชื่อที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต งบกระแสเงินสด ง่ายนิดเดียว บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.สุธี คทวณิช ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ประพันธ์บท Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง Hedwig and the Angry Inch นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย แสดงใน คาฟคาและผม (กับความขื่นขมในประเทศประชาธิปไตยนิยมที่สังคมใกล้ล่มสลาย) นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง Home Cooking เผยแพร่ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ญาณิน พงศ์สุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง The Tooth Fairy เผยแพร่ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย ละครเวทีโอเปร่า Dido+Aeneao นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร สร้างเองได้Build by Yourself ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ กระต่ายน้อยคอยรัก Playboy Bunny ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ ชั้นอพยพ Evacuation Shelf ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ แมลงกล Mechanical Insects ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร การเลื่อนเปลี่ยนเลื่อนตู้เก็บของSliding Storage ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร Bolt Design 2010 ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศศิศธรธ์ ขาวบาง No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ No Title ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา Beautiful disaster ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน เหลืออยู่ (Leftover) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม the glory of love ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Cellology ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Alchemy ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Hybrid Folk Wisdom ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Daydreaming in Persian Garden ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Eco A(wear)ness of an ancient time : Back To The Origin ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Silhouette มาจากไหน ? ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Ocean Whispering ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Silence Voice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ I don't have way of confirming this beyond what I remember from the scene... ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Testimony of Forgetting ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ 6.55 : 14.36 : 22 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ …with our flesh and blood… ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ น้ำมีฤทธิ์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ หนูไม่รู้ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ กิ่งกุหลาบ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว Change and Season ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานชุด หุ้ม ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Wonderland พรมแดนมหัศจรรย์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ สัตย์สงวน Living Proof ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์  อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Nuova (Arte) Povera ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ผลงานคัดสรรนิทรรศการ Wonderland พรมแดนมหหัศจรรย์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. อรรฆย์ ฟองสมุทร ผลงานคัดสรร living proof สัตย์สงวน ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ข้างขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนแปด (Enlighten-B) ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ความสงบในเดือนสาม (Thai architecture in my memory-H) ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. สมรรถ สุวรรณพงษ์ ทุเรียน ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. นิจจัง พันธพจน์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ LUK LUK ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ KANOM ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ANGRY SURI ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ HAPPY MIRO ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ การ์ดมีไส้ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ นิทานเมืองหิว ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ ภาพประกอบนิทานสำหรับเด็กเรื่อง กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส นามบัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Home Delivery ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Organic Polygon ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ Light Camouflage ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Nano matress ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Solar Xylo ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Sukho ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร ODOK Sunny Umbrella ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แปรงซักรองเท้าผ้าใบ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร แดก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ลิตเติ้ลติ่ง Little Thing ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Arch Nail Polish Pen ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Duo Fixed Body and Face Cleanser ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย กระปุกออมสินอนาคต ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Flat2Fab ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช สามัญสำนึก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช งานสร้างสรรค์ (Wake Up Early ตื่นแต่เนิ่นๆ) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Elements of Abstraction ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Capture 2011 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Emerging ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Postcards from the Edge ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Vagabond, Incontestable ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Notice ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A. Cedric Van Eenoo Untitled ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj On the threshold of senses ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Metropolis:City life in an urban age ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj UNCHOSEN You are not alone ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj American Landscape ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Sex ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Ohm Phanphiroj Underage ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk Desert Camp ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Civilians and the Military ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Assoc. Prof. Dennis Balk The Cairo Speech ศิลปะ การออกแบบ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกม OHO....THAILAND วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ECG Analysis on Mobile Phone วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา โครงการ พลังงานมือสองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง แสงสุดท้าย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข Jumping duck วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช Magic Touch โต๊ะเรียนระบบมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็ก วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช การพัฒนา Application การรีไซเคิลขยะออนไลน์บนระบบ Windows Phone 7 (ทีม biOxy) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช การออกแบบเกมปฏิสัมพันธ์บนระบบฮาร์ดแวร์ที่สามารถจับสัมผัสได้ (ทีม NARVAR Planet) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพร สักก์อังคทะวานิช Sign-Deck: สื่อการเรียนรู้เรื่องพืชสำหรับเด็กประถมปีที่ 4 (ทีม Bunny) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปีย์ ชื่นชูผล ผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx การสื่อสารด้วยแสงผ่านทาง LED วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 นิติศาสตร์ อ. ธัญลักษณ์ นามจักร การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการกระจายอำนาจ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลท่าช้าง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ การได้สิทธิครอบครองในที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. วิวัฒน์ สรรพคุณ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ โครงการจัดจ้างดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ..... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฏหมายทางทะเล View
2554 นิติศาสตร์ อ.อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ โครงการศึกษานโยบายและหลักเกณฑ์เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง นิติศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลภาพรวมความพึงพอใจ 4 กระบวนงาน การให้บริการ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ รสชงพร โกมลเสวิน การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อสาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อริสา เลิศศิริวรกุล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการดื่ม และปัจจัยการ ตัดสินใจดื่มชา กาแฟ เกรดพรีเมี่ยม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สาริกา ค้าสุวรรณ แนวทางการพัฒนาการส่งออกอาหารฮาลาลของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐา ฉางชูโต ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากร้านชาโฮ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชุติมา เกศดายุรัตน์ แผนการบริหารความสัมพันธ์สำหรับชุมชนคลองสี่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ รวิรัตน์ โสธรพิทักษ์กุล และ สุนิสา ประวิชัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของไทยพีบีเอสหลังวิกฤตน้ำท่วม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย และ รวิรัตน์ โสธรพิทักษ์กุล การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุนิสา ประวิชัย และ กิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์กรมหาชน) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ ห้องเรียนพลเมือง คิดดีต้องทำดี บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาศาสตร์ การเรียนการสอน View
2554 นิเทศศาสตร์ พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ ผลงานสร้างสรรค์ โครงการ แผนกลยุทธ์กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสเนส(ประเทศไทย)จำกัด กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions Provider)และผู้รับบริการ(Dealers และ End User) ปี 2555 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2554 นิเทศศาสตร์ ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ และ ภานุวัฒน์ คุปตะพันธ์ ออกแบบ Stationary ให้กับ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ ภัทราวดี ธีเลอร์ และ สมยศ สุขขัง Social Media ทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ สมยศ สุขขัง สารคดีเรื่อง แก้วิกฤตมหาอุทัยภัย ชุมชนเชียงรากน้อย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา และ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ สารคดีเรื่อง หัวใจนักปกครองท้องถิ่น ชุมชนบางพูด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง ชุมชนร่วมใจ ด้านมหาอุทกภัย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง สวนไทรพึ่งตน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือน้ำท่วม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน : มรดกแม่ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน : หมออาสา ผ่าวิกฤต นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน : หัวใจผู้พิทักษ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีเรื่อง HEART TO HEART SERVICE นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ครูข้างถนน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน Reality for Charity นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน คนเบื้องหลัง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ย้อนเวลากีฬาไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เสน่ห์วันวาน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน หนทางอาชีพ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน อบต. ในฝัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ลานศิลป์ ถิ่นสยาม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เกษตรยุคใหม่ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน 2เครื่องเจาะผิวตะลิงปลิง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ต้นกล้าคุณธรรม/ศาสตร์ ศิลป์ ธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ภูมิปัญญาติดดาว,ทัวร์ภูมิปัญญา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ไทยแลนด์แฮนด์เมด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน แผนดินสมเด็จพระนารายณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ล้วงลับชีวิตสัตว์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เล่าขานตำนานไทย/วิถีชีวิตพอเพียง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน วัยศิลป์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ศาสนาเพื่อชีวิต นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ปันรักปันน้ำใจ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เกษตร 5 ดาว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ก่อการดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ทัวร์เกษตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน พลังแห่งความดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน วัคซีนเกษตร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน อาชีพติดดาว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เด็กรักดี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน เคล็ดลับอาชีพแปลก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุมาลี เล็กประยูร งานวิจัยเรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อความโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมและพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากการเปิดรับโฆษณาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ MADD on the road 2012 นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ ฉันทนา พลอินทวงษ์ การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 การจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกความรู้ด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับทัศนคติต่อการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคจากโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ สุกฤตา หิรัญยชวลิต การออกแบบแผ่นพับฤดูการท่องเที่ยวอยุธยา 2555 บริหาร การตลาด View
2554 นิเทศศาสตร์ พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554การทำสวนยางภายในมหกรรมงานพืชสวนโลก 2554 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ปฐมาพร เนตินันทน์ และ สุนทรี ผลวิวัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษากับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัด ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจสำหรับกลุ่มผู้ถูกกระทำรุนแรงและติดเชื้อ HIV นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการกลุ่มละครบำบัดสำหรับเด็ก ละครบำบัดและสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเยียวยาภาวะการกระทบกระเทือนทางจิตใจในรูปแบบของศิลปะบำบัด การเคลื่อนไหวบำบัด และ ละครบำบัด นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การสร้างฐานองค์ความรู้ด้านศิลปวัมนธรรมร่วมสมัยศิลปะการแสดง นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ บุญพงษ์ พานิช โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ่อปูเธียร์เตอร์มหรสพแห่งคลังประสบการณ์ นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง โครงการทดลอง (Pilot TV Project) ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการประเภทนิตยสารทางอากาศ (Magazine TV) ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการออกแบบ ชื่อรายการ Luxury Living ซึ่งผลิตร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai-ASEAN News Network (TAN Network) ทาง True Visions 78 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง รายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทสารคดีด้านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ชื่อรายการ Biz Twist (An English-language documentary-style TV program, Biz Twist) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดีองค์กร (Corporate video presentation) เรื่อง PMO Update 2011 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง วีดิทัศน์สารคดี (Video Documentary) เรื่อง ตลาดชุมชน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Public edutaining venues A look at how architecture and interior decor enhance art and culture explorations นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Corporate D?cor The use of design to create corporate brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Hospital specialty and catering The establishing of specific medical centers among hospitals, hoping to diversifying their services and strengthening their brand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Men's Grooming The growing trend of male customers looking for skincare products for grooming purposes นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Community Malls The growth of a retailing concept that allows more convenience right in the neighborhood นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Specialty Malls The expansion of shopping malls or specialty stores in the market นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Floating Markets The surge of floating markets with sharp branding concept นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Prohair The growth of hair loss treatment as part of men’s grooming phenomenon นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT English Language teaching AEC and the growth of English-language teaching business นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Wooden Furniture The re-branding of the wooden furniture market, hoping to target younger consumers นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Fusion restaurants Fusion restaurants’ concept and creation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Fine dining eateries How Thai dining eateries remain competitive in the food and restaurant services industry นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Thai Kitchen to the World Thai restaurants’ establishment overseas นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Car Dealers Car companies’ post-flooding strategies นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Concept Malls The arrival of concept malls in town like CDC Design Center นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Camping Van Camping van making business and its role to boost a new tourism segment in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Synergy for New year A look back to business segments featured on Biz Twist นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT BIZ Synthesis A look back to business segments featured on Biz Twist and the initiative to boost creative industries in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Creative and Innovative Home Living SCG and Modernform’s creative and innovative home living projects นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Green Hotels Hotels in Pattaya: Their initiatives to go green นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Hotels' F&B Centara Grand Hotel and Plaza Athenee Bangkok’s creative dining concept นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Event and party catering The complexity and specialization in the event and party catering industry นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Museum ventures Event organizers’ involvement in museum projects นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Biz Quotes and Ideas Interesting quotes and business ideas acquired from CEO’s and business executives  นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วารินทร์ ภัทรปทุมทอง BZT Creative MICE The MICE industry and its creativity and competitiveness นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร สื่อวิดีทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity) We are Honest Professional นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit) We are One Krungsri นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง มุ่งมั่นความเป็นเลิศ (Passion for Excellence) We are Champion Simplicity นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity) We are Smart Helpers นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พิมพ์มุก โลหกุล บทวีดีโอเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับองค์กร เรื่อง ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Change) We are Dynamic นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุภา พนัสบดี งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียงเพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหาร จำนวน 5 ตอน ดังนี้ ตำนานเต้าหู้ ตำนานกาแฟ ตำนานพิซซ่า ตำนานกิมจิ และตำนานไอศครีม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด ประเพณีหลากหลาย...วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่ง จำนวน 5 ตอน 1.ประเพณีทำขวัญข้าว 2. บุญบั้งไฟประเพณีขอฝนคนอีสาน 3.ประเพณียี่เป็ง 4.ประเพณีวิ่งควาย 5.ประเพณีผ้าขึ้นธาตุ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ Continuous Innovation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด มุมมองการสร้างวัฒนธรรมผ่าน เรื่องเล่าในตำนาน เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 10 ตอน ประกอบด้วย 1. แม่นาค 2. บั้งไฟพญานาค 3.แม่ซื้อ 4.เมืองลับแล 5. กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 6. นางเลือดขาวแห่งลังกาวี 7. สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า 8. แอตแลนติส ดินแดนที่สาบสูญ 9. พ่อมดเมอร์ลิน 10. สงครามเมืองทรอย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ เรื่อง VRCAM 1: Virtual Studio Show reel; Virtual Technology นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด เปิดประตูสู่นานาชาติ เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย 1. ประเทศฝรั่งเศส 2. ประเทศเกาหลีใต้ 3. ประเทศญี่ปุ่น 4. ประเทศจีน 5. ประเทศบราซิล นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ญดา เลืองนรเสตถ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ตอน 1. กินอย่างไรได้อย่างนั้น 2. Detox ล้างพิษ 3 สูตรอาหารล้างพิษ 4. อาหารป้องกันโรคหัวใจ 5. ลดความดันโลหิตสูงด้วยอาหาร นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ สุวรรณมาศ เหล็กงาม งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง ชุด เอกลักษณ์ไทยเพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 7 ตอน ประกอบด้วย 1. สำนวนไทย 2. ประเพณีไทย 3. ความเชื่อไทย 4. อาหารไทยสี่ภาค 5. การละเล่นไทย 6. มวยไทย 7. ช้างไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พงษ์ วิเศษสังข์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุดการสร้างปัญญา จำนวน 5 ตอน 1. สุ จิ ปุ ลิ 2. วิธีการพัฒนาปัญญา 3.การเรียนแนว Bloom Taxonomy 4.เด็กไทยกับการศึกษาบนแท็บเล็ต 5. วิถีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ วรารัตน์ ทักษิณวราจาร สารคดีเสียงชุด Amazing in the World มหัศจรรย์โลกน่ารู้ จำนวน 5 ตอน ดังนี้ 1. สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ถูกลืม 2. ความจริงของแมลงสาบ 3. สุดยอดอารยธรรมลึกลับแห่งอดีตกาล 4.สัตว์ที่มีอายุสั้นที่สุดในโลก 5. ส่วนประกอบของยาสีฟัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ พัชราพร ดีวงษ์ งานสร้างสรรค์สื่อสารคดีเสียง เพื่อห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย ชุด ค้นประวัติ คนต้นแบบ จำนวน 5 ตอนดังนี้ 1. สตีฟ จ๊อบส์ คนสร้างงาน งานสร้างคน 2. อองซาน ซูจี วีรสตรีเพื่อประชาธิปไตย 3.มหาตมะ คานธี นักสู้อหิงสา 4. จิม ทอมสัน ราชาผ้าไหมไทย 5. บารัค โอบามา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของอเมริกา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ โครงการผลิตวิดีโอ True Caring Forward นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อริชัย อรรคอุดม การสังเคราะห์งานวิจัยคณะนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย View
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการออกแบบกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารแบรนด์สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม : กรณีศึกษา ลุงชวนไอติมโบราณ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ กนกพร เพ็ญนารถ การวิจัยผู้บริโภคเชิงลึกและแผนการสื่อสารตราสินค้าปี 2555 ของยางรถยนต์ดันลอป นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง กล่องน้อยผจญภัย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ DVD นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง วิหคสร้างรัง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.วศิริกัลยา คู่บุญประเสริฐ กลยุทธ์ทางการตลาดบริการและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัททำความสะอาดหลังภาวะน้ำท่วมปี 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.ปวีณาฮั่วจั่น ความพึงพอใจในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พัณณ์นิญา ประสงค์ทรัพย์ กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ทำให้เกิดความสนใจในการใช้เดิร์มแคร์คลินิก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤตภาส ไชยสุวรรณ ความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ Scenery Vintage Farm บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายนิธิ ยุคลธง ทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อหอพักกอล์ฟซิตี้แมนชั่น บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายธนกร เกาทัณฑ์ทอง กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นำเข้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเบญจพล รัชตโชติกุล การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจใช้บริการ The Spa and Yoga ของผู้บริโภคในซอยรังสิตภิรมย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤษณพล จันทร์เชื้อวณิช พฤติกรรมและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการขยายเส้นทางไปภาคใต้ของบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ในท่าขนส่งหมอชิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายบุญรอด โพธิ์เพิ่มเหม กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจที่ส่งผลต่อการจำหน่ายน้ำดื่มถึงบ้านของผู้บริโภคในเขตพุทธมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พิมพิมล เดชคูหะภูมิพิทักษ์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของบุคคลวัยทำงานผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตพญาไทและราชเทวี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายพชร หิรัณยเลขา การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการแบบจัดส่งถึงบ้าน (Delivery Service) ที่ส่งผลถึงการบริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเอกชัย เจริญวัชราภัย กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยในมุมมองชาวต่างชาติที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนวัดพรหมฯ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การศึกษากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนหนองหิน อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จันทิมา สมรรคะบุตร ณัฐวุฒิ บุญญะชาลี การศึกษาความคาดหวังของประชาชนทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาต่อการสร้างโครงการศูนย์การค้า Pixel Mall ใกล้มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.นิตยา โนนจุ้ย ธนัญญา อัครอุดม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและบริการบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี สุนิดา อาศิรวาท อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านวัสดุก่อสร้างทองไทย จังหวัดนราธิวาส บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว นาวาเอกหญิงระพีพรรณ คมใส นายวีรวัต สุขประเสริฐ ทิศทางการพัฒนากำลังพลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ วิทูรย์ ตันทอง สุนันทา ดีเฉย ภาณุพงศ์ วรเดช อัปสร แก้วบุญมี การพัฒนาระบบขายของชำ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดำรงศักดิ์ แก้วอำไพ วรุณยุพา เทพนม สุรพัศ พิรุณบริบูรณ์สุข การพัฒนาระบบจำหน่ายมะม่วง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ เสาวลักษณ์ ลี้เจริญ ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ ธนวัฒน์ปฤษณารุณ วิลาวัย์ โควินท์ทวีวัฒน์ ปิยวัฒน์ วิโมกข์เจริญสุข ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน โสรัจ ศิริรัตน์ การพัฒนาระบบซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิลป์ ชวิน ปิยะกมลานนท์ สุวรรณา เขียวอร่าม วรวัชร ชาติทอง ปูชิตา วงษ์นาค ปฐพี สุทธิวัฒนกุล กัมพล ธัญญาวัฒนา เตชสิทธิ์ ชินประพินพร กิตติศักดิ์ ภู่สี งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เข้าห้องเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ สรชัย ตั้งความเพียร สุริยพงศ์ สุวรรณวัฒนะ ฐิตติวัฒน์ ไพเราะ ทวีศักดิ์ เกิดเปี่ยม ธนัช คงความขยัน ปิยะพงษ์ สวนสุข ศิราวิชย์ภัทร์รุ่งโรจน์ โสรัจ ศิริรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเล่นเกมส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง พรรณราย มะลูลีม นนท์นรินทร์ เทพศาสตรา กิติยา สิมาทอง ศันสนีย์ ลี้สกุล เชาวลิต เวียนวัฒนา อัมราภรณ์ จันทร์พงษ์ สุรวัศ คหัฏฐา กิตติคุณ รุ่งทินพุทธิชัย พฤติกรรมและความถึงพอใจในการรับฟังคลื่นวิทยุ 95.5 Virgin Hitzของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ ศศิน วรจินดาพิทักษ์ อรอนงค์ กุศลมาก ปาลิตา แซ่ก้วง ปริญญา อภิรักขวนานนท์ มงคล อุดมชัยพัฒนากิจ วรางคณา ชูเชิดรัตนา เกศิณี อภิบาลศรี ธนพล รุ้นสง่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีการการใช้ริการร้าน 55 Car Wash บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผกากาญจน์ ศรีอ่อน จรัสลักษณ์ เล็บสังวาล ณัฐภูมิ เกตุแก้ว ภาวิณีย์ ทองมั่น มนตรี รุ่งเรืองธรรม พันทิพา จำปาทิพย์ ธมลวรรณ เคนท้าว พรธนิตย์เกณิกานนท์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการ Hot pot Buffet สาขาเซียร์รังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ฉายสิริ ปัญญาศรี กฤตณ์พัทธ์ สุขประเสริฐ สุจิรา มนฑา ปฐวี ชัยอักษรเวช รังสิมา ลักษณา พรชนันน์ เงาสมสกุล ธันวา แก้วดอนไพร ความถึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการของร้านอาหาร Secret Recipe สาขา Terminal 21 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล ทศพล สุขสุศิลป์ ชิรวัฒน์ เฟื่องบางหลวง กีรติ อุปมานรเศรษฐ์ อาทิตยา สิงสถาผล ยุทธนา กุลปิยรัตน์ ภูรีภัทร โสภณธรรมภาณ มณฑล วัฒนเวช พัสกร สินสุวรรณ ความพึงพอใจของลูกค้าในการบริโภคเนื้อหมูของร้านเจ้แขก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณแก้ววิทย์ อ.พนิดา ตันศิริ สรัลนุช ภัทรวิริยะกิจ พัทธ์ธีรา รุจิระนพวัฒน์ ปรุงสุคนธ์ กมลรัตนกุล อธิวัฒน์ จิรวิทยาภรณ์พัทธนันท์ ทรัพย์รุ่งเรือง การพัฒนาระบบขายส่ง-ปลีกน้ำแข็ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceptions of Primary School Student, Parents, and Teachers toward the Use of Computers, Internet, and Social Networking Sites บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ผศ.ระวีวรรณแก้ววิทย์ ผศ.อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ผศ.บุษรา ประกอบธรรม อ.พนิดาตันศิริ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2554 บริหารธุรกิจ ดร. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ อ.ศิริวัฒน์ แสนเสริม การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย/ The Value Index of Creative Industries in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ รายงานวิจัยเชิงคุณภาพ : วินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในตลาดคลองเตย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในรูปแบบของการชิงโชค เพื่อการจูงใจของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ โครงการ Sunny Bangchak ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ SUPREME COMPLEX สาขาสามเสน ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ e’te’ ICE CREAM SHOP สาขาสีลม ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการออกแบบสำนักงานบริหารกิจการพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนหลวง สามย่าน ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก โครงการออกแบบสำนักงานขายโครงการ SQUARE ONE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น1 อาคารวิทยกิตติ์ ศิลปะ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา โครงการการสร้าง BRANDS ไหมไทย และผ้าไทยสู่สากล บริหาร การตลาด View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Single Flower:MQ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Cha la la Corporate uniform ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ทักษิณา พิพิธกุล งานวิจัย การศึกษาประติมากรรมนามธรรมของศิลปินสมัยใหม่ไทย: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของ ชำเรือง วิเชียรเขตต์, นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อินสนธิ์ วงศ์สาม และเข็มรัตน์ กองสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2549 ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต ภัณฑารักษ์ นิทรรศการเมืองจมน้ำ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์สาธารณะ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนต์ชัย สันติเวส อุปบัติ ณ โลกี หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. มนน ธรานุรักษ์ หนังสือ คิดบวก ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ. ศิริวัฒน์ แสนเสริม การศึกษาเพื่อกำหนดดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร DOKMAI Stool ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Traveling suitcase ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิตติคุณ วรสรธร ชามไม้ Wooden Bowl ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Biomed Packaging ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบชุดตัวพิมพ์อิเล็คทรอนิคของฟอนต์คลาสสิค ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร การออกแบบและวางแผนระบบตัวพิมพ์เพื่อเข้ากับระบบแบรนด์ดิ้งของผลิตภัณฑ์ เฌอร่า ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร นิตยสารหัวนอกจากฝรั่งเศสภาคภาษาไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบฟอนต์ภาษาไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.อนุทิน วงศ์สรรคกร ออกแบบฟอนต์ IKEA และ IKEA Script ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ ราวเทียนมธุรธรรม ผู้แต่ง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ สสว.สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2010 ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) ศิลปะ งานเขียน View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช แบบตัวอักษร OPS (Orental Princess Society) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช แบบตัวอักษร ME by TMB ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ โครงการประกวดหนังสั้น คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช หนังสือ Thailand Script Project 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช สูจิบัตร งานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ มิวเซียมเฟสติวัล 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โลโก้ Degree ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช Stationery Degree ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช โปสเตอร์ Thailand Script Project 2010 ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย มาตรฐานการครองชีพ และการสะสมความมั่งคั่งของคนไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความอยู่ดีมีสุขเชิงเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Economic Preparation for Retirement of Population Aged 50 – 59 Years Old in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา การปลูกฝังพฤติกรรมการออมในวัยเด็กด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและความอยู่ดีมีสุขของแม่ : การวิเคราะห์ผลของครอบครัวแบบขยาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ The Relationships between Demographic factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทย ตามสมมติฐานของ Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Value Index of Creative Industries in Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ สำรวจปัญหาและความต้องการของร้านสหกรณ์กรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ การสำรวจและปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ ฐานข้อมูลสมาชิกและการปันผล คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ โครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Logistic Model Pick-up Route for 7-11 Project คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Decision Support Model for Cost Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ I-recycle: Software Pro to Type for Recycle Business คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Employee Performance Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Customer Service Area Improvement คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Employee Performance Evaluation คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Refill and Budget Model for Store Branches คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Cost Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Stamping Cost Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ Executive and Management Pivot Report Model คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ระบบบริหารจัดการ และเผยแพร่ ข่าว และสื่อประสมจากสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ เว็บไซต์เผยแพร่ ข้อมูลของพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำชม พระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวังแบบเสมือนจริง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมการบริหารจัดการสื่อผสมเพื่อใช้ในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การประชาสัมพันธ์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ ดร. ภัทริยา งามมุข การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ศิลปะ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสาวณี แซ่ตั้ง โครงการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ Inventory and Stock Management Online System คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยพัฒนา เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุนทร อักษรเชิดชู โครงการวิจัยพัฒนาเกมทดสอบความจำ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality เพื่อการโฆษณาบนสื่อออนไลน์กรณีศึกษา เว็บไซต์ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ทูบี-เซอร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกพฤติกรรม กรณีศึกษา: โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยพัฒนา เว็บไซต์ระบบจัดการแมนชั่น กรณีศึกษา: แสนสราญแมนชั่น คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์สำหรับ บริษัท วิคตอรี่ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานในสถานประกอบการ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว โครงการวิจัยพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท เอื้อขนส่ง จำกัด ด้วยเทคนิค Search Engine Optimization (SEO) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ฟรีแลนเซอร์ คอร์ปเรชั่น จำกัด คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศบริษัท บารมีมิตร โดยการนำเทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) มาประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. แสงเดือน รตินธร และ ดร. ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (ร้าน O’Ros) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้าน The Smoke House นครราชสีมา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านเชียงแสนดอกไม้สด เชียงราย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ศิริณญา เพชรจันทร และ ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร. สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.แสงเดือน รตินธร และ ภวัต พรหมพนิต เกมภาพปริศนา Wat Wat Wat Pho! สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร และ อ.กรินทร์ พันธวารี หญ้าหมัก (Silage) เพื่อการปศุสัตว์ในสถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี และ อ.รงรอง รองรัตน์ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมฤทัย ณ น่าน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ศิริณญา เพชรจันทร ดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ อ.ไพลิน บรรพโต อ.ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ศิลปะการย้อมผ้าไล่สีใยตองอ่อนเพื่อศิลปะประดิษฐ์อย่างไทย (1 คะแนน) ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ศิลปะการประดิษฐ์ภาชนะสำหรับจัดวางอาหารเพื่อการจัดแสดงอย่างไทย ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Cocktail ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พาดสาย นาคพรต สูตรเครื่องดื่ม Thai Herb Mocktail ศิลปะ การออกแบบ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ (0.5 คะแนน) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.แสงเดือน รตินธร อ.ภวัต พรหมพนิต เกมภาพปริศนา Wat Wat Wat Pho! สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 0.5) และดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้าน The Smoke House นครราชสีมา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 0.5) และดร.ภูเกริก บัวสอน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านเชียงแสนดอกไม้สด เชียงราย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์รงรอง รองรัตน์ และอาจารย์กรินทร์ พันธวารี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปริญญา เฉลิมเกียรติกุล (ธบ. 1) เกม Airport Code สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรมภาษาจีน เรื่อง บทเรียนของเจ้านกจอมขี้เกียจ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อที่สะท้อนค่านิยมของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนในปัจจุบัน มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงษ์ ข้อผิดพลาดในหนังสือเรียนภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาจีนที่ผู้เรียบเรียงไม่ใช่เจ้าของภาษาที่เผยแพร่ในประเทศไทยช่วง พ.ศ.2540-2551 มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาภร นพพิชญังกูร การวิเคราะห์รูปแบบการสร้างคำรื่นหูในข่าวบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง เที่ยวเกาะเกร็ด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Sa FaRi World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และรศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (0.5) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภากู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.ณภัทร วุฒิวงศา (อก.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง ความดีของหนูมะลิ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อนนต์ ศรีศักดา (ทย.) DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล และ อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร (กร.) บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาภร นพพิชญังกูร แบบฝึกสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ภาษาพาที เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุนีรัติ ปานปรุง English for Nursing (Ophthalmology Ward) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร และ อ.กรินทร์ พันธวารี หญ้าหมักเพื่อการปศุสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Sa Fa Ri World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ (ภาค ทย.) DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดวงดาว กีรติกานนท์ DVD บูรณาการวิชาจริยศาสตร์และทักษะการใช้ภาษา: นิทานสอดแทรกคุณธรรมเรื่อง ราชสีห์เพื่อนรัก มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Ma Kyu Kyu และ อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบนิทานสองภาษาเรื่อง วิหคพลัดถิ่น การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Web Blog URL:http://summarywriting.wordpress.com ประกอบการสอน การเขียนสรุปใจความสำคัญ (summary writing) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Children Camp & Child-centered Approach การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Creative Poem, Drawing & CCA Workshop 4 Days Long Camp มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นวพร สรรพานิช Make-a-Paragraph Kit การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร และ A.Hnin Pwint Han บทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ. วีณา วรพงษ์ Contextual Listening in Collaboration การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วรพร วรรธนวหะ English and Cartoon การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Teaching Communicative Writing – Activities and Ideas การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ Factors Affecting Reading Strategies of Bangkok University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม ระบบมัลติเอเจนท์สำหรับการป้องกันการฟอกเงิน(A multi-agent system for anti-money laundering) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ RFID wristband และ โปรแกรมประยุกต์ในการใช้งาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ Tracking tool for DMZ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ระบบ Tracking บนรถเมล์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิลาส การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Slim) ขนาดกะทัดรัด*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิลาส การพัฒนาเส้นนำทางหุ่นยนต์แบบใช้ความถี่และฝังใต้พื้น*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การแปลงรถตุ๊กตุ๊กป้ายทะเบียนสี เหลืองให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (ServeTwo) ในรูปแบบที่สามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้เอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Slim) ขนาดกระทัดรัด*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ การพัฒนาเส้นนำทางหุ่นยนต์แบบใช้ความถี่และฝังใต้พื้น*** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องทำคุกกี้สัปปะรด วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 นิติศาสตร์ รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ตำราชื่อ กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิเทศศาสตร์ ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์ ทัศนศิลป์: การออกแบบพาณิชยศิลป์ ศิลปะ การออกแบบ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ EC200 : Practical Economics for Daily Life เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ Asst. Prof. Cedric Van Eenoo 1. Multimedia Design คอมพิวเตอร์ วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 8 การจัดการคุณภาพบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 13 การสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย หน่วยที่ 13 ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวและธุรกิจคมนาคมขนส่ง สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. David Meredith English for Entrepreneurs II มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Paul Adams English Grammar in Action มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ Polish your Grammar มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา Writing Made Easy (2nd ed.) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ ตำรา อิเล็กทรอนิกส์ 1 วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ View
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ ตำราวิชาการบัญชีชั้นสูง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ การจัดทำกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาแรงงานเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถานพยาบาลเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ Patent Registration and Innovations in Thailand:Impediments or Improvements? นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ข้อสังเกตเรื่องการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.พิชญาภรณ์ แสงภู่วงษ์ ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ ปัญหาของการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในการกีดกันสินค้าตลาดเกรย์: คดี John Wiley &Sons, Inc. v. Kirtsaeng นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ การใช้อำนาจมหาชนโดยเอกชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.เกรียงไกร รอบรู้ นิติศาสตร์เชิงวิพากษ์: ความเป็นจริงของ หลักความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย เขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยรับการกระจายอำนาจตามกฎหมาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร การรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายต่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร การแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาล: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาบางประการในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.รัชดาพร สังวร ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้ของแพทย์ตามประมวลรัษฎากรและข้อสังเกตบางประการ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง Political Information exposures, Politicians’ Political Attitudes and Political Participations Among People in Bangkok Metropolitan Area นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง การแสวงหาข้อมูลข่าวสารธรรมพุทธศาสนา การยึดหลักธรรมพุทธศาสนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสุขของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. สุวรรณี ลัคนวณิช Constructivism and Learning Development of 21st Century ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.พรพรหม ชมงาม Information Seeking through Assimilations Process in Thai Organization นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต Employees’ Perceptions and Expectation toward Corporate Social Responsibility: A Case Study of Private Company Employees in Bangkok Metropolitan Area สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ทิศทางของแหล่งข่าวในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา หลักการพิจารณาคัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การสำรวจระดับความสำคัญของจริยธรรมการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากมุมมองของผู้ใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ Causal Factors Affecting on Trustworthiness and Success of the National Press Council of Thailand in Regulating Professional Ethics in Views of Newspaper Journalists นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ บทความวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำเขียนร่วมกับอ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย: บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ The Characteristics of Thai Movies and Factors Contributing to Becoming Widely Known in International Markets นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ การสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักผ่านบทละครโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย The Portrayal of insurgents in the deep south of Thailand in Thai newspapers นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ตรีพล เกิดนาค บทความวิจัย Online maps and minorities: Geotagging Thailand’s Muslims นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ในการรายงานข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย Factors Affecting Media Literacy of Early Teenager นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค อิทธิพลของเนื้อหาในสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา บทความวิจัย ผลกระทบของการรายงานข่าวของของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อจิตสาธารณะ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา การเปิดรับข่าว และการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย การเล่าเรื่อง และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นไทย : เรื่อง สื่อรักสัมผัสหัวใจ The Sixth Sense นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ บทความวิจัย เรื่องเล่า และวาทกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธในละครโทรทัศน์แนวผีของวัยรุ่นไทย : เรื่อง รากบุญ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุมาลี เล็กประยูร Brand Equity and Factors Affecting Consumer's Purchase Intention towards Luxury Brands in Bangkok Metropolitan Area นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุมาลี เล็กประยูร ปัจจัยทำนายความตั้งใจซื้อแท็บเล็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. เดชพันธุ์ ประวิชัย พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติต่อเนื้อหาและแบบแผนการสื่อสารของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ Analysis of the ambient media approach of advertisement samples from the Adman Awards & Symposium under the eategory of Outdoor & Ambience นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการทำงาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ A. Sean Buenaventura Rhetorical Visions of Territorial Sovereignty: An Application of Structural Concepts of Symbolic Convergence Theory in Maritime Disputes นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ Adaptation of Thai Traditional Play on the Thai Contemporary Stage: Finding an identity for Modern Thai Theatre นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ Protagonists and Antagonists of Thai Drama Series: The Representatives of Moral and Immoral in Buddhism Context นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา The Cave of Healing: The Physical/Spiritual Detoxification and the Distinctive Healing Program for Drug Rehabilitation at Thamkrabok Monastery, Thailand วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบำบัดรักษา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุภา พนัสบดี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเปิดรับกับการรู้เท่าทันสิ่อ : กรณีศึกษารายการการ์ตูนโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ โพสต์โมเดิร์นในมิวสิค วีดิโอเพลงไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ การจัดการรายการละครโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ การจัดการค่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์ก่อนและหลังข่าวของสถานีโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ กระบวนการบริหารงานของสถานีวิทยุ SEED 97.5 F.M. เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยที่สร้างรายได้: ศึกษาภาพยนตร์เรื่อง นางนาก กับ พี่มาก...พระโขนง นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีของผู้เรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์0.25ขั้นสูง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล การศึกษาองค์ประกอบการผลิตที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ลักษณะเฉพาะของงานผลิตสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู้เรียนวิชาการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง An Expectation of Film Management Students Regarding institute for a model of Learner – centered ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บทความวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์ประกอบภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อการชมภาพยนตร์ไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านโครง งานบริการชุมชนเพื่อการเปลี่ยน แปลงภายในตนเอง : ถอดบท เรียนภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห์การเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม Theme Analysis of a Alcohol Advertising on Television after the Alcohol Beverage Control Act 2008 in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ดร. อริชัย อรรคอุดม การวิเคราะห์ความขัดแย้งในภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย คุณผุสดี รุ่งเรืองผดุง บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา อ.ศุภณิช จันทร์สอง การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ร่วมกับ อ.ศิโรช แท่นรัตนกุล บทความวิชาการ การเมืองบนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปริณดา เริงศักดิ์ ร่วมกับ อ.ยุคลธร ต้นพงศธร การนำเสนอข่าวเด็กกับการถูกละเมิดสิทธิบนหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ ร่วมกับ อ.ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข บทความ พัฒนาการและแนวโน้มของนิตยสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ ร่วมกับ นายกรทักษ์ ธาดาธีรธรรม แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุมาลี เล็กประยูร ความนิยมตราสินค้าหรูในตลาดเอเชีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย ร่วมกับ นางสาวธิดา ต้นพงศธร อินสตาแกรมในการตลาดแบบบอกต่อ (Instagram in Viral Marketing) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ ศิลปะการแสดง ความจริง VS ความลวง ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ ความเหลื่อมล้ำของระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย กับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลของประชาคมอาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร. ภัทรภร สังขปรีชา ร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Higher Education in Thailand and Its Influential context for Thai Tertiary Students สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร. ภัทรภร สังขปรีชา Beyond Recalling Information: Experiencing the Real World through authentic Teaching Strategies ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ การผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสื่อโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา ร่วมกับ อ.สุรกิจ ปรางสร การนำเสนอความเป็นเพศวิถีผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย : ในมิติความเป็นจริง นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม น.ส.นวฉัตร สมบูรณ์ศิลป์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ คอมมูนิตี้ มอลล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Nigel M. de Bussy Most valuable stakeholders: The impact of employee orientation on corporate financial performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ฤดี หลิมไพโรจน์ The Impact of Online Social Network Membership and Its Use on Online Purchase บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.โชติรส กมลสวัสดิ์ Work Itself and Communication on Employee Engagement Case Study: The Students under CEMP Project บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bang Metropolitan Area บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ การศึกษาอิทธิพลของ การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย การรับรู้ด้านความง่ายในการใช้ ทัศนคติในการใช้ด้านการเรียนการสอน การรับรู้การควบคุม ที่มีต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ระบบอีเมล์ต่างๆ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière David Galipeau Evaluating the effect of rewards on the level of participation in communities of practice at UNDP บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter Dr.Vincent Ribière 10 Years of KM Theory and Practices บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Christian Walter A Framework for Creating Creative Workspaces บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Dr.Inpong Luanglath (Dr.Paul) ASEAN Economic Community (AEC-2015) and Its Implication for the Education Market บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิมพา มะนะ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness, And Self-Efficacy Toward Course Quality Of Hybrid Instruction Model ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Financial Knowledge: An Exploratory Research Of Attitude Of Primary School Students’, Parents, And Teachers สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร อิทธิพลของการยอมรับเฟสบุ๊ค ที่มีต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เฟสบุ๊ค เพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ Quality of Work Life of Hotel Staffs in Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้ออะไหล่เซียงกงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณบุษราคัม คงจินดา ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณสุริภา ทองพันดุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร The Influence of E-service Quality on Satisfaction and Trust of Online Customers บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.จันทิมา สมรรคะบุตร Entrepreneurial Intention of Undergraduate Student in Bangkok University บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี Country of Brand Importance and its Effects onQuality Perception: Study Automobile Industryin Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ระดับความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ด้านหัวหน้างาน ด้านกระบวนการ และด้านองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ทัศนคติของผู้ประกอบการไทยต่อผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีผลต่อความคาดหวังและความรู้สึกที่ได้รับของผู้รับบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คุณสมชาย ชลาชล ศักยภาพ แรงจูงใจ และปัจจัยความสำเร็จการเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการช่างผมไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร ดร.ภัณฑิรา เลิศเดชเดชา การศึกษาความรู้ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติเชิงบวก และปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียนของผู้สอนของกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์เนื้อหางานวิจัยด้วยแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อการตอบสนองต่ออัตลักษณ์ขององค์กร: กรณีศึกษาผลงานวิจัยปีการศึกษา 2555 ของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร ระดับการจัดการพฤติกรรมความเครียดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยจากความขัดแย้งทางการเมืองต่อการจัดการพฤติกรรมความเครียดในภาพรวมของบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษากระบวนการบริหารจัดการการทำงานและความสามารถในการจัดการของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจนำเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.Dr.Farhad Daneshgar Low, C. Graham An Investigation of build vs. buy Decision for software acquisition. บริหารธุรกิจและการจัดการ การชาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย What is the Management Attitude of Leading Thai Organizations towards Currency Hedging Strategy in Today’s Dynamic Environment บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Exchange Rate Management Strategies of Thai Companies บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.William E. Halal Business Strategy for the Technology Revolution: Competing at the Edge of Creative Destruction บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Stavros Sindakis KNOWLEDGE, INFORMATION AND DATA ANALYTICS FOR SUSTAINABLE ENTERPRISE EXCELLENCE (KID4SEE) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Manasi Shukla Gender diversity in management and leadership: a new competitive advantage? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ A.Ronnakorn Vaiyavuth How Open Innovation Models Might Help the Thai Energy Sector to Address the Climate Change Challenge? - A Conceptual Framework on an Approach to Measure the Impact of Adoption of Open Innovation. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière อ.พิชามญชุ์ อดุลวิทย์ The Impact of the Perceived Expatriates' Leadership Styles on Thai Subordinates' Intention to Share Knowledge บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Vincent Ribière Team Knowledge Sourcing and Creativity in IS Development บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Measuring Systemic Problems in National Innovation Systems: an application to Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Organizational innovation and its effects บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์ A Case Study: Improving Business Operations with Application Tools at King Ice Man Using Microsoft Excel การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ Integration And Assessment Of Information Systems In Teaching And Learning After The Flood Crisis Of Thailand: A Case Study Of Bangkok University การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ อ.เพ็ญจุรี คันธวงศ์ An Exploratory Research Of Students’ Attitude Toward Hybrid Instruction Model In Thailand การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Trust, Perceived Ease of Use, And Perceived Usefulness Toward Attitude of Students in Learning Web-Based ERP Simulator In Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ A Model to Investigate the Influence of Channel, Perceived Web Quality, Brand Awareness, Perceived Quality on After-Sales Service of the All-In-One Office Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Individual and Social Factors Affecting Student’s Usage Intention in Using Learning Management System บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceptions of Primary School Students, Parents, and Teachers Toward the Use of Computers, Internet, and Social Networking Sites การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ The Research Study of Investigating Students' Learning Achievements in Word Processing Software Skills for Primary School Students: Case Study of A Primary School in Prathumthini Province, Thailand การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม Factors Affecting Thai Undergraduate Students' Behavior in Using Social Networking for Education การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม การศึกษาการยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Prof.Dr.Farhad Daneshgar An awareness net collaborative model for schizophrenia management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อ.กิรณา สุขยืนยง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ The Impact of Product Components Strategies on Tourist’s Purchasing Thai Souvenir Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ (Below the line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย The Effect of Internal Forces, External Forces, and Export Marketing Strategies on Export Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Sacrifice and Optimism Among Thai Masseuses บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Problem Gambling Prevention: Before, During, and After Measures สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Adolescent Gambling: A Narrative Review of Behavior and Its Predictors สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Paul Thomas John James Bullying Amongst Parents and Teachers at an American International School: Informing School Development and Policy การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Paul Thomas John James Customer Service Impacts on Bank Policy in Bangkok, Thailand: A Qualitative Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ เงินทุนหมุนเวียน ทางเลือกและทางรอด SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (ผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงามบนโลกออนไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร Viral Marketing กับธุรกิจ SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ สร้างสรรค์สำนักงาน: กลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ทองคำ...อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ Innovation: exploring the knowledge base บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ข้อมูลขนาดใหญ่กับความท้าทาย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม คุณมานะ อัจฉริยะเกียรติ นวัตกรรมทางการตลาดบนสมาร์ทโฟน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล คุณเยาวภา พรพิริยล้ำเลิศ แท็บเล็ตสื่อยอดนิยมในยุคการเรียนแบบไฮบริด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ. จรินทร์ อาสาทรงธรรม การมัดใจคน Gen Y ให้ทำงานกับองค์กรอย่างมีความสุข บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Assessing the Efficiency of Companies in Thailand’s Creative Industry using Data Envelopment Analysis: A Case of Media Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Factors Affecting Cost Management of SME Factory Entrepreneurs in the Plastic Industry in Pathumthani During the Economic Crisis บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทำบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและการติดตามผลของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของชุมชนคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การศึกษาปัญหาและทัศนคติของการใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรในการคำนวณและยื่นภาษีของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ตำบลคลอง5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การให้ความรู้และคำปรึกษาการทำบัญชีต้นทุนแก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว:กรณีศึกษาตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี EFFECTS OF INTERACTIVE TECHNOLOGY AND EXERCISE FORMAT ON OUTCOME OF LEARNING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีผลประโยชน์พนักงานไปใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษาสถาบันการเงินไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยเมื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การเพิ่มเงินออมและการลดภาษีกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี Debt, Equity and Dividend บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มกำไรสำหรับธุรกิจอพาร์ตเม้นต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ธรรมาภิบาลในระบบทุนนิยม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินและการจัดการกำไร บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ สุขภาวะทางจิตผู้สูงอายุไทย สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ อิทธิพลของแรงจูงใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คะแนนเต็ม 0.50 แบ่งคะแนนกับ ผศ.ณภัทร ภาค อก. ท่านละ 0.25) สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Cultural Tourism Sustainabillity and the Hight-END Discerning Traveller: How Discening is the Discerning Traveler (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Culture, Communication and Competence: Application of a Theoretical Model to Intercultural Interactions in a Service Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Management, Culture and Competence: Researching Cultural Interactions between Management, Staff and Customers in the Thai Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr. Edward Carter Intercultural Interactions, culture and Knowledge Management: Research from the Thai hospitality and Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ A.Leonard Barnett สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย The Effects of Tourist Profiles and Destination Characteristics on Tourist’s Intention to Return to Klong Suan 100-Year Market, Samutprakan Province สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Utilization of Slow Movement in Cultivating Hotel Customer Loyalty: A Case Study of Soneva Kiri, Koh Kood สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา The Constructions and Design of Cultural Activities by Leading Boutique Hoteis in Chiang Mai, Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา Sustainability within the Hospitality Industry: A Comprehensive Review สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Factors related to professional development of English language University teachers in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Implementing Met cognitive Strategy Instruction in Reading: Do Learning Styles Matter in Reading Ability? การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Facilitating Students’ Learning with Hybrid Instruction: A Comparison among Four Learning Styles การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดีและ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล Characteristics of Effective Language Teachers As Perceived by Low and High Proficiency Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี และ อ.พรระพี นพคุณ The Effects of Peer Feedback on Students’ Writing Ability การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Learners’ Attitudes towards Writing on Blogs and Advantages of using Blogs in English Writing Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ Using Blogs to Improve Students’ Summary Writing Abilities การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ The Impact of Cooperative Learning Approach on Students, Writing Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ The Effects of Reading Strategies based on Collaborative Learning Approach on EFL- Students’ Reading Comprehension การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน Attitudes of Undergraduate Students towards an Online English Class การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน An investigation of University EFL students’ attitudes toward peer and teacher feedback การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.วิน เจนภัทรกุล Etymological Information as a Word – Attack Strategy for Thai Students มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.วิน เจนภัทรกุล The Exploration of Reading Strategies Employed by Thai EFL Students (A Case Study of Bangkok University) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.วิน เจนภัทรกุล The Impact of Keyword Technique on the Students’ Vocabulary Retention Ability in an EFL Class การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.วิน เจนภัทรกุล Does Glossing Affect Thai EFL Students’ Reading Comprehension and Lexis Acquisition? การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.วิน เจนภัทรกุล Optimizing the Advantages of Monolingual Dictionary Utilization มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Memorizing Vocabulary through Mind Mapping Technique การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Learners’ Satisfaction on CALL การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณัฎฐนุช มั่นสาคร Mental Imagery: Is it Worth the Endeavour? สังคมศาสตร์ จิตวิทยา View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน The Relationships of Learning Styles, Learning Motivation and Academic Success in EFL Learning Context การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน Learning Motives of EFL Learners การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Willard Van De Bogart Developing Multi-literacy-Skills in e-Learning Environments using Tablet Computers at the Primary Grade Level in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Child-Centered Learning Approach in Myanmar: A Study of Monastic Education การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Hnin Pwint Han Education Reform In ASEAN: A Case Study of ASEAN Students Studying in Bangkok Conference proceedings. การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรัณย์พล ทองเกตุ Key Factors Influencing Undergraduate Students’ Use of English Learning Strategies in an Intermediate Course การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา อิทธิพลของแรงจูงใจและการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คะแนนเต็ม 0.50 แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.25) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ฉางจวิน เจ้า A Cultural Context for Language Anxiety in Oral English Classroom in Chinese University การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สิริวรรณ รัตนาคาร Preparing Students for the ASEAN Economic Community 2015 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บุบผา อบเชย Attitudes of Tourism and Hotel Studies Students toward English as a Foreign Language: Case Study in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Cultural Tourism Sustainability and the High-END Discerning Traveler: How Discening is the Discerning Traveler (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Culture, Communication and Competence: Application of a Theoretical Model to Intercultural Interactions in a Service Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Management, Culture and Competence: Researching Cultural Interactions between Management, Staff and Customers in the Thai Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Intercultural Interactions, Culture and Knowledge Management: Research from the Thai Hospitality and Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล An Analysis and Suggestion of Chinese Systematic model: The Case Study of Confucius Institutes and Classes in Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล การศึกษาวิเคราะห์ภูมิหลังทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนม ปาท่องโก๋ ของจีนและการรับรู้ของไทย สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้ลักษณนามภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ บทความวิชาการ การสร้างความเป็นมนุษย์: สมบูรณ์แล้วหรือ มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ศิวศักดิ์ ปานสุขขุม บทความวิชาการ Sustaining A Destination Through Cultural Heritage Tourism สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ บทความวิชาการ เครื่องปั้นดินเผาบนพุทธสถานในสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช (Ceramic Decoration on the Buddhist Edifices in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat Provinces) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทความ การรณรงค์ให้พลเมืองรู้หนังสือของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2483-2487 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ไพลิน บรรพโต บทความ ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พวงเพชร โทณะวณิก บทความ Enhancing Student Participation in ESL Classroon Interaction การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ บทความ Incorporating Peer Response to Writing Process มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ บทความ Online Instructional Tools for the Wireless Generation การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.กาญจนา คำนึงสุข บทความ Quick Meal English Language Training: Preparing Employees for the AEC Linguistic Challenge มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นภาพร ศรีจรรยาชน บทความ Teacher Written Feedback for L2 Learners’ Writing Development การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ บทความ Cooperative Learning: An Approach to Reduce Students’ Anxiety in Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.เจตน์ แสงเงิน บทความ A Review of Error Correction Techniques with a View Toward Correcting Language Learners in an ASEAN Context มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ บทความ การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ผ่านโครงการจิตอาสา มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Application of Ant Colony Optimization for Buyer Coalition in e-Marketplaces คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Buyer Coalition Formation by Hierarchical Genetic Algorithm คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Software Development for Memorandum Report System in Monitoring Students คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ Genetic Algorithm for Forming Student Groups Based on Heterogeneous Grouping คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล A Comparison of Satisfaction with Bangkok Tourism Marketing Strategies of Local and Foreign Tourists สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายค่านิยมแบบวัตถุนิยมของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายความพึงพอใจรูปลักษณ์ตนเองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกขัดแย้งทางบทบาทของวัยรุ่นไทย สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล The Influence of Nationality on Tourists ’Satisfaction towards the Performance of Bangkok Tourism Industry สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล Voice Traffic Performance Evaluation on Mobile Ad Hoc Network คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน พัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ. ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล การจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำรายวิชาแคลคูลัส 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล และ อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีภูมิคุ้มกันตนทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผลการเรียนของนักศึกษา สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติที่เน้นการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการเรียนสถิติที่ใช้เทคโนโลยี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ การพัฒนาทักษะการทำงานในด้านการใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ 2007 กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ Differences in Self-Immunity Behavior under the Philosophy of Sufficiency Economy of Science Undergraduates การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบ: กรณีศึกษาวิชาคุณค่าแห่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Piruna Polsiri Financial Institution Failure Prediction Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems: Evidence from the East Asian Economic Crisis คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura Dance-Style Knowledge for Generating Dance Body Motion from Dance Notation คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Worawat Choensawat Sachie Takahashi Minako Nakamura Kozaburo Hachimura LabaNOHtation: Laban meets Noh คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Minako Nakamura Worawat Choensawat Kozaburo Hachimura The evaluation of LabanEditor3 from a dance researcher's perspective: the case study of Classical Ballet in Labanotation class คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Ruck Thawonmas Exhibition-AreaSegmentation Using Eigenvectors คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Kingkarn Sookhanaphibarn Utaiwan Chatuporn  Expanding the Experience of Museum Visitors with a Social Application on Facebook คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Frank C. Lin Weiwei Zhu Kingkarn Sookhanaphibarn Tsunami Detection by Remote Sensing in Infrared Space คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ekachai Kanyanucharat Kingkarn Sookhanaphibarn Don Isarakorn Identification of Student Routine Structure from Wireless Access : A Case Study of Bangkok University คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ เอ็กซ์แซค: เครื่องมือการบีบอัดและการค้นคืนเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เสาวณี แซ่ตั้ง และ อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ การพัฒนาระบบติดตามและจัดการข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นบนไอโฟน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ลดารัตน์ ศรรักษ์ ความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติเพื่อสังคมศาสตร์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การเปรียบเทียบรายได้และการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย Facebook กับการติวคณิตศาสตร์กลุ่มเล็ก การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย เฟซบุ๊กกับการติวคณิตศาสตร์กลุ่มใหญ่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ การเข้าสู่โลกยุคใหม่ของข้อมูล บิ๊กเดต้า คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Buyer Coalition Scheme with Data Mining บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Survey on Buyer Coalition Mechanisms บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Group Buy Multiple: A New Multi-Attribute Group Buying Scheme บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Priority based routing protocol with reliability enhancement in Vehicular Ad hoc Network วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Applications of vehicular communications for reducing fuel consumption and CO2 emission: the state of the art and research challenges วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Trinary Partition Black-Burst based Broadcast Protocol for Emergency Message Dissemination in VANET วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ การนำวิธีแบบอาไจล์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ A Security Evaluation of Web Service Based on Provision of Attack Countermeasures วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ECG Alarm_System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน A Design of Fuzzy logic controller for Boost Converters วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ A Novel Colorimetric Chemosensor for Cu (II) ion based on Luminol Derivatives วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา Gait Analysis and Estimation for Robotic Lower xtremity Orthosis วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส A Program Design to Control MK Restaurant Service Robots using by Thai Language Script วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Investigation of GPS/INS Integration Approaches under GPS Outage Scenario วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Virtual Dressing Room using RFID and Adaptive Robot Module System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Exterior Climbing Mirror Cleaning Robot Based on Hybrid Fuzzy-PID and Pneumatic Control System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Controlling a robot using small database speech recognition วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ Image Compression Using Vector Quantization and Curvelet Transform วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธนะศักดิ์ พันธ์ประสิทธิ์ โปรแกรมควบคุมการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์โดยใช้การรู้จำเสียงพูด วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ Characterisation of Cds/CdTeHeterojunction Solar Cells by Current-Voltage Measurements at Various Temperatures under Illumination วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ Electrical properties of A1-Doped CdO Thin Films Prepared by Thermal Evaporation in Vacuum วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ Fabrication and Characterization of Heterojunction for Cds Think Films and CuAIO2 Ceramic Pill Substrate. วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ Preparation and Characterization of CdSxTe1-x (0<=x<=1) Thin Films วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ Determination of Gap State density in n-CdS/p-CuAio2 Heterojunction วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Automatic Controller Tuning via Unfalsified Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Unfalsified Adaptive Control Algorithm to a pH Neutralization Process วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Static Output Feedback Robust Loop Shaping Control for Grid Connected Inverter Using Genetic Algorithms วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Optimal Sizing of Photovoltaic Distributed Generators in a Distribution System with Consideration of Solar Radiation and Harmonic Distortion วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นันทิยา ชัยบุตร Uncertainty Costs of Wind Power Generation Considering Expected energy Not Supplied under Different Spinning Reserve levels วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นันทิยา ชัยบุตร Unit Commitment considering Spinning Reserve in Power System with Wind Power Generation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้ แบบผสมผสานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ BU Webex การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อสุ่มพี่รหัสและน้องรหัสในกิจกรรมสายรหัสสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การวิเคราะห์การเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์  การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effect of AI2O3 Nanoparticles Additives on Thermo-elastohydrodynamic with Newtonian Lubricant วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล เทอร์โมไดนามิกส์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ การรับรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Virtual Reference Interferometry: Theory and Experiment นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Visible‐Light‐Induced Directed Gold Microwires by Self‐Organization of Nanoparticles on Aspergillus Niger นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Chromatic Dispersion Measurements using a Virtually Referenced Interferometer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Simultaneous Dispersion Measurements of Multiple Fiber Modes  using Virtual Reference Interferometry นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Optical Datalink between Display Monitor and Web Camera นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Development of integrated optical characterization bench for sensing microfluidic channel นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Analytical Approach For Concentration Detection Of Several Chemical Compound For Colorimetric Application นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Dr.Waleed S. Mohammed Effect of Different Modal Excitation in Dielectric Nano-wire on the Sensitivity of Integrated Optical Transducer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A. VorapojSongjaroen SENIORPOLIS วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Preference Coalition Formation Scheme for Buyer Coalition Services with Bundles of Items บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีแปรผันกำลังอัดต่อเนื่อง พร้อมแล้วสำหรับเครื่องยนต์ยุคต่อไป วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ. สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ การพึ่งตนเองเพื่อต่อสู้ความยากจน: ในบริบทที่เหมือนกันแต่แนวคิดต่างกัน (Self Reliance Strategy to Fight against Poverty: Similar Context but Different Mind Set) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ Komolsevin, R. & Virunanont, P. (2013). Meta-Research on Public Broadcasting: Case Study of European Union and Thailand. In The Third Asian Conference on Arts & Humanities 2013 Official Conference Proceedings. Presented at the The Asian Conference on Arts & Humanities ACAH 2013, Osaka, Japan: The International Academic Forum (IAFOR) (in press). นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Thai Graphic Design Culture: A Review of Thai Graphic Design History and the Role of Graphic Designers in Thai Society ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Design Principles and Practice 2013 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ภัทราวุฒิ ทรัพย์เย็น Recognizing Movement Qualities: Mapping LMA Effort Factors to Visualization of Movement ศิลปะ ทัศนศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ปิยลักษณ์ เบญจดล (บทความ) เกอริลลา เกิร์ลส: วันเดอร์วูแมนแห่งวงการศิลปะ กลุ่มนิรนามผู้ท้าทายสถาบันทางศิลปะและประกาศการกลับมาของเฟมินิสต์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เขมิกา ธีรพงษ์ Family in Thai graphic design community: a representation of Thai graphic design culture ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ พระเครื่องในกองทัพไทยสมัยอยุธยา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน การออกแบบเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับแบรนด์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม แฟชั่นเพื่อการใช้สอย ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ จับต้นชนปลายแฟชั่นโชว์ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ สัญลักษณ์ของเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายบุรุษ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา การค้นหาและถ่ายทอดแรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช การเตรียมพร้อมของธุรกิจสินค้าแฟชั่นไทยใน การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง การผสมผสานทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต  ตปนียะ นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องรู้อะไรบ้าง  ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ความสอดคล้องของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ภาพลวงตาทางการเงิน: กรณีศึกษาฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ The Response of Economics Variables in ASEAN-5 to U.S.A. Economics Growth เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Reexamining of the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: the case of deforestation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Active Ageing of Elderly People and Its Determinant: Empirical Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และ อ.ธันยกร จันทร์สาส์น Assessing the Efficiency of Companies in Thailand’s Creative Industry using Data Envelopment Analysis: A Case Study of Media Industry. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น The Role of Education in Compensating the Shrinking Workforce and Creating the Economic Growth under Ageing Population in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Education and Return on Education of Employees in Thailand: Is There the Gender Disparity เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Labor Productivity, Education and Their Linkage: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Assessing the Sustainable Development of Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อม Kuznets เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Evaluation of Sustainable Human Development Employing Data Envelopment Analysis: An Empirical Evidence from High and Middle Income Asian Countries เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย: การวิเคราะห์รายจังหวัดด้วยวิธี DEA เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ The Export Growth and Revealed Comparative Advantage of Thailand to India’s Construction Industry (Best Paper Award) เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ ดร.สุธาทิพย์ สวนมะลิ และคณะ A Framework for Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ Rural Environment, Wealth and Health: Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ นวัตกรรมสังคม: ประโยชน์ที่มีมากกว่าที่คิด เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การจัดทำแผนที่ความยากจน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Opportunities and Challenges for Youth Empowerment in Thailand เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น พฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย การปันผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมสูงวัย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ โครงสร้างเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร การเรียนรู้ แรงจูงใจการเรียนและการบริหารเวลาเรียนในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 ศึกษาศาสตร์ การสอน View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ Interior Space Allocation and Environmental Control of Visible Art Storage in Thailand: Effect on Audience Reaction Original Research Article ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร An Assessment Framework of Vulnerabilities caused from Flooding within the Low-income Settlements, Bangkok สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร Lived experience as an approach to understand a meaning of security and safety: an embodiment in disabling public realm สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร ภูมิทัศน์ถนนกับวิถีชีวิตคนกรุงเทพมหานคร ศิลปะ ทัศนศิลป์ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์และการนำไปใช้สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กรณีศึกษา : ชั้นหนังสือ ลำดับชั้น ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ สารคดี ตามรอยฝัน วันของม้ง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่องคำพิพากษา Direct the stage play of The Judgement ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ การแสดงในบทมาดามเออร์ม่าในละครเวทีเรื่อง ระเบียงโลกย์ Acting as Madame Erma in the stage play of The Balcony ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบฉากและแสงละครเรื่อง The Damned Girl ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง The Pirates of Penzance ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ออกแบบแสงละครเรื่อง Top Gun the Musical ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ออกแบบแสง( Lighting Designer) ละครเรื่อง My Name Is Asher Lev ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล ผู้ช่วยผู้ออกแบบแสง ละครเรื่อง Dance Masters ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Theatre in Collaboration งานสร้างสรรค์เรื่อง Dancing between the Traditional and the Contemporary with Digital Media นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ Devising theatre on Design performance and visualization งานสร้างสรรค์เรื่อง On The Road Again. A Private Jouenal 2013 นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี การแสดงในบทพ่อขุนรามคำแหงในละครเรื่อง การแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ บทละคร เล่าขานตำนานเพลงสุนทราภรณ์ ศิลปะ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฐพร เทพรัตน์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย เรื่อง แม่เบี้ย The Erotic Art Musical ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ในโครงการ The Repertoire 2012 ศิลปะ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละครเรื่อง สามชายกับสายน้ำ ศิลปะ ศิลปะการแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย Big Band Jazz Thai Music Guitr Orchestra Symphonic Band into the Wood, Musical Theatre ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ The Rhythm of Life ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ สารคดีสั้นเมืองสูงวัย (Aging Bangkok) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น กาฬยุค รางวัลชมเชยประเภท เรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555 มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ เรื่องสั้น ความทรงจำบางอย่าง ช่างรางเลือน เข้ารอบสุดท้ายรางวัล นายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทเรื่องสั้น) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ บทกวี โลกโหยหาความคิดถึง เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด (ประเภทกวีนิพนธ์) ประจำปี 2555 มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ผู้พิทักษ์ตัวน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบระวังภัยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อติดตามยานพาหนะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Radiation ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Assoc. Prof. Dennis Balk Corn and Cheese ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ A. InsukKo Love Letter: Typography ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ แรงบันดาลใจจากมะตาด ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล พรมคุณลุง ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Varied faces ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Happiness ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Look tasty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Married life ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Relationship ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Plaything corner ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.พิมพ์จิต ตปนียะ สคส. สัมผัสสุข ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ The Rhythm of Symmetry, Motion Graphics ศิลปะ ดนตรี View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ญ ฑ ฒ วัฏจักรสังขาร ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ภัณฑารักษ์ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต Vase ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต สุเมรุ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Untitled ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Drawing Series no.2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Drowning ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ Breaming ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ 14 Moons ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ City of Ghost 2012 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Ghost Skin ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Pebbles Are Believed To Grow Into Boulders ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Run ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Loop:Ants ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Loop:Dance ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ I don't have anything to confirm this beyond what I remembered from the scenc ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Land of Smile ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Mo(nu)ment ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Once up on a time… ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Happiness/Emptiness ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Micky brings flower back to his hometown ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผลงานภาพเคลื่อนไหว Unseen Story ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ตึกเก่าข้างศาลาวัดและโกฐ ณ วัดศาลาแดงเหนือ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ฤดูฝน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ฤดูหนาว ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1/2555 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 2/2555 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ รูปทรงแห่งจิต 1/2556 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ ภาพสะท้อนความปราถนา 3 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ น่าน-หน้าบัน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ยามเช้าน่าน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ โลกแห่งวัตถุ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ความจำและศรัธาต่อพุทธศาสนา ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ เทวดา-วัดเกาะ 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ เทวดา-วัดเกาะ 3  ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Crust ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Fragile Beauty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black 01 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม Little Black 001 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Meteoric clutch ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช 2 Become 1 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Peace of Mind ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง Dot to Dot ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Sukhoroku ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร BLUE TEA ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร PINK SALT ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร Yotaka ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Infinite ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร งานพัฒนา วัสดุที่ใช่ในงานออกแบบผลิตภัณธ์/พรมชับยางเพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส Combine ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ โครงการออกแบบเครื่องเรือนชุด Non Sequitur ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร Charcoal Journey I, II, III, IV and V ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธริน เพชรจันทร FH2.4_Composition 2013 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์ และ อ.ภรันยู ปฏิมาประกร MK Restaurant ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ Tesco Hyper Market Malaysia ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พงศ์ธร สัตยมานะ B2S Fashion Island ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รองรับการเปิดเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ทัศน์วรรณ สิริพรหมเจริญ รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้วิชากฎหมายของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ รศ.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่สะอาด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ งานวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่เขตพื้นที่การศึกษา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การสร้างความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ รศ. ดร.รสชงพร โกมลเสวิน การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. สุนิสา ประวิชัย การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหาร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ณัฐา ฉางชูโต แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับวัยรุ่นปี 2013 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสุเหร่าบ้านดอน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา ผลงานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาดผ่าน Social Media นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ดร. มัลลิกา ผลอนันต์ ประเมินความพึงใจของลูกค้าสำหรับสมาคมนักวิ่งแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธนพงศ์ อุดมทรัพย์ศิริ จัดทำ Video Presentation นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ขจรจิต บุนนาค ร่วมกับ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ รายงานสรุปและข้อเสนอแนะจากการจัดทำหนังสือพิมพ์บ้านกล้วยชุมชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ผลกระทบของการรับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนประจำปี 2555 ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 2 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ สารคดีรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน ภารกิจพิชิตฝัน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภัทราวดี ธีเลอร์ เขียนบทสารคดีโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี 2554-2555 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธิติ สีตกะลิน การวิจัยเรื่อง แนวทางการนำเสนอรายการสำหรับวัยรุ่น ปี 2013 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินวงษ์ งานวิจัยเรื่อง การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานโฆษณา MADD Awards 2013 By HOT POT นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ การวิจัยเพื่อประเมินผลแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์ แผนประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทย อยู่แบบไทย คือหัวใจแห่งสันติสุข นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารของไปรษณีย์ไทย ชุด ๑๒ นักษัตร ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์แชมพูและคอนดิชั่นเนอร์ สำหรับแบรนด์ Bavie ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับบริษัท แอ๊บโซลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ภาณุวัฒน์ คุปตะพันธ์ การเขียนบท VDO Presentation บริษัท ดีเอสทีแอล จำกัด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ประพันธ์บทละครและคำร้องละครเรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดงละคร เรื่อง ไกลกังวล Musical on the Beach นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ละครบำบัดเพื่อการเยียวยาเด็กและสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรงและถูกทอดทิ้ง นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ร่วมกับ อ.บุญพงษ์ พานิช สุขภาพอนามัยและการล้างมือสู่บทเรียนด้านละคร นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ ร่วมกับ อ.บุญพงษ์ พานิช ACT OUT LOUD 2012 เทศกาลศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ของเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทย Thailand Upper Secondary School Student’s Creative Performing Arts Festival นิเทศศาสตร์ การแสดง View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ Unlocking Virtual Studio (Show Reel VDO) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วารินทร์ ภัทรปทุมทอง ควบคุมการผลิตและสร้างสรรค์บทสารคดีองค์กร เรื่อง Responsibility and Integrity: Amarit’s Way of Life นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ กระบวนการผลิตละคร(สั้น)โทรทัศน์เพื่อสร้างสรรค์วิถีชุมชน (องค์ความรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อชุมชน) ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พัชราพร ดีวงษ์ สารคดีวิทยุเปิดประตูรู้อาเซียน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Nurse : One of 7 professions (MRA) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Architect : One of 7 professions (MRA) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Thai SME and AEC นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Social Network : New Trend of Communication (Journalism) นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล เขียนบทและพิธีกรรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ Thai Tourism : Readiness and Preparation for AEC นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน คนขาดรัก แต่มีธรรมะ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน บริหารอารมณ์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน แผนที่ในการดำเนินชีวิตที่ 28 อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวไว  นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน ตอน ธรรมะในคำกลอน การงานคือการปฏิบัติธรรม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน 10 ผักสามัญประจำบ้าน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอายุ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิมพ์มุก โลหกุล ผู้ดำเนินรายการวิทยุคุยสบายสไตล์พุทธอาสา ตอน ภาพปริศนาธรรมะพระอุโบสถ สัมมาวาจา นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญดา เลืองนรเสตถ์ เรียบเรียงบทและให้เสียง สื่อเสียงชุดนิทานชาดก นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ สารคดีภาษาถิ่น นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา สารคดีป่าชายเลน นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์ สารคดีอาหารพื้นเมืองโอต้าว นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ญาณิน พงศ์สุวรรณ สารคดีชิโนโปรตุกีส นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.กนกพร เพ็ญนารถ กระบวนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชียงรากน้อย นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิษยา สินพงศพร การประเมินผลการรับรู้ ความพึงพอใจ และทัศนคติ ต่อ โครงการน้ำใจไทยเอเชีย กิจกรรมเพื่อสังคม โดย บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บริวเวอรี่ จำกัด นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ร่วมกับ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ADxercise Let’s Fly to UK (โครงการประกวดโฆษณาเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเทศอังกฤษ) นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ร่วมกับ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี Adxercise with Monday โครงการประกวดโฆษณา เพื่อหาตัวแทนเข้าฝึกงานกับเอเจนซี่มืออาชีพ บริษัท มันเดย์ จำกัด นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อิทธิศักดิ์ เอกสมบูรณ์สิน ร่วมกับ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี Adxercise Powered by Rocket Sound นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม พฤติกรรมและความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติโครงการจักรยานสาธารณะปัน ปั่น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตู้ขาย Intelligence Wi-Fi Box ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ากระแสนิยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ การศึกษาปฎิสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการหลังการขายกับความคาดหวังในการบริการของลูกค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาซื้อรถจักรยานยนต์ซ้ำ: กรณีศึกษาบริษัท อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร การประเมินโครงการอบรม เศรษฐีน้อยพอเพียง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ทองช่วง การประเมินโครงการอบรม เศรษฐีน้อยพอเพียง ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการ ของโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกในเขตปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การสำรวจการปรับตัวของคนไทย เพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กนศ.) ของคนรุ่นใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท เค.ดี.เค. ได แอนด์ พาร์ท จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นิตยา โนนจุ้ย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM: กรณีศึกษา บริษัท ส.ว.8989 จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ ปัจจัยส่งเสริมความเป็นผู้นำธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมหลักไทยในปี 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท คุณภาพชีวิตต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท วรกุล จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand Report 2011 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ และทีม GEM Thailand Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Thailand Report 2011 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบบริการรับจำนำทอง บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบขายน้ำดื่ม บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.บุษรา ประกอบธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ต Dsport สาขาเพชรบุรี 5 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.พนิดา ตันศิริ ผ.ศ.บุษรา ประกอบธรรม ผศ.ระวีวรรณ แก้ววิทย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมสเปรดชีทของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า : บริษัท เฮงกิจวัสดุ จำกัด The Effect of Customer Relationship Management on Customer Loyalty : Heng Kij Wasadu Co.,Ltd. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาร้านอาหารอิ่มปลาเผา Service Quality Affecting Customer’s Loyalty : Im Pla Phao Restaurant บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง Surrounding Factors that Affects Decisional Making Process for Choosing Service Apartment Among Consumers Living in Klaeng, Rayong Province บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาถึงการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคลองชัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน: ตะลิงปลิงแช่อิ่ม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี ของผุ้บริโภคชาวต่างชาติ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความพึงพอใจของคนในชุมชนโดยรอบ บริษัทมุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด  บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.สมาน ศรีกรการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน 7-Eleven สาขาปั๊ม ปตท. อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.ชนิกานต์ กมลสุข ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์บริการอีซูซุ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาสุขาภิบาล 3 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การเปรียบเทียบระหว่างการทำนาโยนและการทำนาหว่าน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบบัญชี OTOP กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การใช้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรเพื่อการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับอาจารย์โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การคำนวณต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนทางการเงินให้ชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การพัฒนาความรู้ด้านบัญชีเพื่อสอดรับกับการสร้างธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงเขาย้อน ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบการตรวจนับสินค้าคงเหลือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี ระบบบัญชีของหอพักนักศึกษานัทกรรณ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ข้าวตูกับคำสอน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ไปโรงเรียนสนุกจัง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง กล้ามเนื้อของมนุษย์ (แบ่งคะแนนกับ อ.ณฐินี ภาค ภอ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.กรินทร์ พันธวารี สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (แบ่งคะแนนกับ อ.รงรอง ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.แสงเดือน รตินธร อ.ฝ้ายคำ ถิรพร ชุดเกม สวัสดีอาเซียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (1 คะแนน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (1 คะแนน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (1 คะแนน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ อ.สมฤทัย ภาค กร. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ อ.ทรงวาด ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ อ.ณัฐพงศ์ ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ฉวีวรรณ ภาค ภอ. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชนลำพู เพื่อเป็นคู่มือการท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เทพธิดาพิทักษ์ฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง สกปรกที่ปลายมือ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.คะนอง ปาลิภัทรางกูร สื่อสารเรียนการสอน Logic Games(1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ภูมิสิทธิ์ ประดิษฐ์ธีระ วาฟเฟิลโยเกิร์ตผลไม้อบแห้ง (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ คหกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมฤทัย ณ น่าน โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมฤทัย ณ น่าน เกมรหัสการสำรองที่นั่ง (1 คะแนน) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พัชรนันท์ ทองชัยประสิทธิ์ การพัฒนาสูตรขนมหวานฟิวชั่น-ขนมมองบลังค์รสถั่วเหลืองบด Creative Menu: Thai Flavor Mung Bean Mont Blanc (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ คหกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.เจิมสุดา มานะกุล สูตรแป้งพิชซ่าปราศจากสารกลูเตน (Gluten Free Pizza Dough) (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ คหกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.บรรพต ชมงาม หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง โอ๊ย..ปวดฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รงรอง รองรัตน์ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเยาวชนยุคใหม่ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (แบ่งคะแนนกับ อ.กรินทร์ ภาค ทท. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรประภัทร สุวรรณ์ธาราทิพย์ Factors Affecting Reading Strategies of Bangkok University Students (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.บุษยา สันติกาญจน์ การศึกษาปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษและกลวิธานในการแก้ปัญหาของนักศึกษาของชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สุทธิลักษณ์ มีอำพล EFL Student’s Perceived Use and Problems with Text Structure Based Reading Strategies(1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.แพรวพรรณ พริ้งพร้อม Exploring Relationship Between Students' Vocabulary Breadth and Their Reading Proficiency  (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัตน์ เรื่องสั้น กาฬยุค รางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 11 พ.ศ. 2555(1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชศักดิ์ จิรวัตน์ เรื่องสั้น ครอบครัวของผม ในสังคมสองสีรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ 9 พ.ศ. 2553 (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สมจิต บุราคร หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เด็กชายสำลีไม่ชอบเก็บของ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุนีรัติ ปานปรุง Read Aloud: Beginner level-volume 1 (Book and CD) (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปาลีรัฐ ศาสตร์อมร Read Aloud: Junior level-volume 1 (Book and CD) (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง แตงโมมีน้อง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.นิภา ภาค ทย. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อรชร กิจการ ชนิดของคำ (Parts of Speech) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ(1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยรัศ วานิช กล่องน้อยผจญภัย (The Adventures of A Little Box) (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ หนังสือนิทานคำสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง หนูนาเป็นไข้หวัด (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Marites P. Hilao Reading Buddies: Tales with Morals – Diary of a Little Box – The Journey to America (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ English Through Songs (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีณา วรพงษ์ Fast Track English (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาศรี กลิ่นผกา Communication Strategies in Spoken English (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวดี บุญมี The Little Duck’s Birthday Party (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นันทิณา นิลายน Getting over Idioms : Idioms in Contexts (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.รัชชุมาศ ลัภยวิจิตร How to Write a Process Paragraph (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ Needs Analysis for English training courses for an insurance company (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านอาหารที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยและคนจีน (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อนนต์ ศรีศักดา การศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล บทร้อยกรองประกอบ Silde Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน เที่ยวกินอิ่มหนำ (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สามารถ ศิริบุญ สื่อสารเรียนการสอนด้านการใช้เหตุผลทางภาษาและคณิตศาสตร์ (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงศ์ งานสร้างสรรค์บทเพลงชื่อ เพลงร่วมใจประหยัดพลังงานไฟฟ้า (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ หนังสือนำเที่ยวหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (จัดทำเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน) (1 คะแนน) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ข้าวตูกับคำสอน (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง ไปโรงเรียนสนุกจัง (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง โอ๊ย..ปวดฟัน (แบ่งคะแนนกับ อ.บรรพต ภาค ธบ. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง แตงโมมีน้อง (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ณภัทร ภาค อก. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เทพธิดาพิทักษ์ฟัน (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ปรัศนีย์ ภาค กร. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง สกปรกที่ปลายมือ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.ปรัศนีย์ ภาค กร. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ หนังสือนิทานคำสอน เรื่อง เด็กชายสำลีไม่ชอบเก็บของ (แบ่งคะแนนกับ ผศ.สมจิต ภาค อก. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุภาภร นพพิชญังกูร Story ผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองสี่ เพื่อส่งเข้าประกวดสินค้า OTOP ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2555 : ผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ไส้สับปะรดกวน (1 คะแนน) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล โครงการจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (แบ่งคะแนนกับ ดร.ภูเกริก ภาค ทท. ท่านละ 0.50) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล นิทานคำสอนภาษาจีน เรื่อง มาเรียผู้ซื่อสัตย์ (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค Banana Story: นิทานเรื่องกล้วย (1คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค Classroom Etiquettes: นิทานมารยาทในห้องเรียน (แบ่งคะแนนกับ อ.อัสมา ภาค อก. ท่านละ 0.50) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สมนวัน เหมนาค Asean Cultures: โปสเตอร์วัฒนธรรมอาเซียน (แบ่งคะแนนกับ อ.อัสมา ภาค อก. ท่านละ 0.50) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ หนังสือประกอบภาพเรื่อง กล้ามเนื้อของมนุษย์ (แบ่งคะแนนกับ รศ.กิ่งแก้ว ภาค ทท. ท่านละ 0.50) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อนำเสนอ 3 มิติ หอประวัติศาสตร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อการเรียนรู้หลักการอ่านและเขียนคำภาษาไทยบนแอนดรอยด์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาประสิทธิภาพการกำหนดขั้นตอนวิธีของสมดุลภาระที่มีผลต่อประสิทธิภาพเว็บเซร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบเครือข่ายและการทำงานเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ปัทมาภรณ์ พิมพ์หานาม โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษารูปแบบการวางแป้นพิมพ์ภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะการพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ iOS คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี โครงการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา นาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สิรินธร จียาศักดิ์ ผศ.ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกุล โครงการวิจัยและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานชาดกส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมเยาวชนไทย การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุนทร อักษรเชิดชู อ.อังคณา สุวรรณจตุพร โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ ผศ.ชุลี โชติกประคัลภ์ โครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบยืม-คืนสินทรัพย์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ โครงการวิจัยและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลังสินค้าที่ดำเนินงานผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ การออกแบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ผศ.นฤมล ธนการพาณิช โครงการวิจัยและพัฒนา เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก กรณีศึกษาโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ญาณิศา อัครวิชัย อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ โครงการวิจัยและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 ส่งเสริมความตระหนักด้านการแบ่งเวลาในระดับประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนยิ่งยสอนุสรณ์ การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Portable Colorimetric System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การตรวจวัด Aceitoneโดยใช้ QCM วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส พัฒนาระบบซ่อมแซมหุ่นยนต์บริการภายในร้านอาหาร วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร (Sever Two) ในรูปแบบที่สามารถเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าได้เอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องฉีดแป้งคุ้กกี้ใส่สับปะรด วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัมพรสักก์ อังคทะวานิช โปรแกรมออมสิน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.อัครพงษ์ เอกศิริ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส หุ่นยนต์ Slim วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Quad-Rotor วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล 3D Viewer วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข โปรแกรมฝึกฝนการคัดลายมือสำหรับเด็กบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android กอไก่ ไรเดอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อประสมพระราชวังไทยแพเสมือนจริง http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อสะสม หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 http://kingramamusic.org/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ หนังสือ eBook สมุดภาพปริทัศน์พระราชวังไทย http://www.brh.thaigov.net/media/panobook วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำเที่ยวเมืองไทย 360 องศา บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Thailand 360 : App for iOS) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.สุมิตรา ศรีวิบูลย์ และ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน กทม. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ โลโก้ ครูสลัด นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตราสินค้า View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล หนังสือเมืองมีชีวิต ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประดับตกแต่งอาคาร 3 ภาพ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ ตราสัญลักษณ์ ไตเติ้ล และกราฟฟิกประกอบรายการโทรทัศน์ Digital Age ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนน ธรานุรักษ์ กราฟฟิกเชิงเคลื่อนไหวประกอบงานแสดงมอเตอร์โชว์ 2013   ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต Gardiner ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ ผู้หญิงหลายคนมีคุณสมบัติของนางฟ้า ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Sniper ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. วิระพงษ์ ภาดรศักดิ์ จินตนาการจากรูปทรงของชีวิต 2 ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ อลังการ ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Leather Good ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช Unveiling The Bride ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กฤษณ์ แสงวิเชียร หล่อความสุขกับเทียนหอมสุโข ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย Biomed Packaging ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.กิติคุณ วรสรธร เครื่องครัว ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.มนต์ชัย สันติเวส ควงกล้องท่องโลก หนังสือภาพถ่ายพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2554-2555 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย: การวิเคราะห์รายจังหวัดด้วยวิธี DEA เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Active Ageing of Elderly People and Its Determinant: Empirical Evidence from Thailand เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา การถ่ายทอดความรู้การวางแผนการจัดการด้านการเงินเพื่อให้เกิดการเก็บออมด้วยบัญชีแก้มลิงให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดดาวเรือง ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ การพัฒนาแบบจำลองความผูกพันของพนักงานต่อองค์การที่ปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธนดล พรพุทธพงศ์ การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การรวมกลุ่มทางการเงิน: วิเคราะห์ตอบสนองของตังแปรทางเศรษฐกิจมหภาคในอาเซียน-5 ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร งานออกแบบ พัฒนาแบบ และเขียนแบบก่อสร้างร้าน BIG CAMERA สาขาฟอร์จูนทาวน์(รัชดาฯ) ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภฤศมน คำมะสอน โครงการออกแบบตกแต่งภายในร้าน Charm Gems Jewelry และสำนักงาน, กรุงเทพ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร โครงการ อาคารพักอาศัย The Baron Residence & PD A Lord สูง 8 ชั้น ซ.ลาดพร้าว130 ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กทม. ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนครบวงจร ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Sunny Bangchak) ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก ศูนย์ประชุม กพ. ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สุธี บัวเล็ก Momiji Restuarant ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ศศิธร ขาวบาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์2 ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.สุวรรณี ลัคนวณิช การสื่อสารในองค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ ตำรา ชื่อ Photo Journalism นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา ชื่อ การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะบัญชี คณะบัญชี การบัญชีสำหรับตราสารหนี้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย ตำรา การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร ตำรา อารยธรรมของโลกเพื่อการนำเที่ยว(ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน ตำรา English Phonetics การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ตำรา Report Writing การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ตำรา Critical Reading การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ ตำรา Reading in Business การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Dr.Tony Page ตำรา A Basic Introduction to Literature: A Simpler Reader การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Paul Adams ตำรา English Grammar in Action การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.David Meredith ตำรา Revise Your Writing Skills: A Short Revision of Basic English Writing Skills for University Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ ตำรา ภาษาและวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ตำรา การใช้ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.เบ็ญจะ นิสสัยสุข และ ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ ตำราวิชา พีชคณิตเชิงเส้น (MA114) คณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีโครงข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกจากคิวบิสม์-คอนเซปชวลอาร์ต (ตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ) ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ ตำราเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย 2D AutoCAD และ 3D SketchUp ศิลปะ การออกแบบ View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Comparative Study of Thai and ASEAN SMEs in the Garment Industry บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.สหัทยา ชูชาติพงษ์ The Action-Reaction in The Global Trade บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich Do Male and Female Entrepreneurs Differ in Getting Advice from Network Contacts? บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Ulrike Guelich An Empirical Investigation of Gender Impact on Innovativeness Among Thai Entrepreneurs via GEM Database บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Electrical Consumption Model: Implementing a Cost Monitoring and Controlling Tool at King Ice Man บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon Cheating Detection: Using Prediction Equation (Regression Analysis) to Detect Ice Company’s Unauthorized Production บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ A. Surapol Svetsomboon A Case Study: Improving Business Operations at Wongpanit Donmuang Using Microsoft Excel Solutions บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2556 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา ความสามารถของข้อมูลทางบัญชีในการอธิบายอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์