ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ม.กรุงเทพ
          ท่านสามารถเข้าดูผลงานการวิจัยของคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ และหากมีความประสงค์จะดูบทคัดย่อของงานวิจัยแต่ละรายชื่อสามารถทำได้โดยให้ท่านคลิกที่ ชื่อเรื่องงานวิจัยนั้น
 
Search
  
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ใส่คำบางส่วนของชื่องานวิจัย หรือ ผู้วิจัย หรือ ปีที่งานวิจัยเสร็จ

ค้นพบทั้งหมด 180 รายการ

194
การประเมินความต้องการจำเป็นของทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในประเทศไทย อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ
193
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาแคลคูลัส 1 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฉลอง ทองประเสริฐ
192
การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อมลพิษหรือไม่: การศึกษาเชิงประจักษ์ของประเทศไทย กาญจนา ส่งวัฒนา
191
ผลกระทบของความแปลกแยกทางการเมืองต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์
190
การวิเคราะห์อิทธิพลของการชมภาพยนตร์เกาหลีต่อกระบวนการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์
189
ระดับการเปิดรับระดับทัศนคติที่มีต่อกลุ่มประเภทเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีผลต่อระดับการรับรู้บุคลิกภาพตราของพรรคการเมืองไทย และระดับการแสดงพฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อ ปฐมาพร เนตินันทน์
188
การศึกษากลยุทธ์การซ่อมแซมภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร: กรณีวิกฤตมหาอุทกภัย ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2554 ชุติมา เกศดายุรัตน์
187
การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23