PDFพิมพ์อีเมล

สกว. ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ทุนของ สกว. ร่วมกับ สกอ. และรับฟังสถานะโครงการทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ครั้งที่ 2