PDFพิมพ์อีเมล

Morning Talk “Guide to Getting Published”

โครงการสนับสนุนนักวิจัยให้มุ่งสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยแบบมุ่งผลลัพธ์ ปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-10.00 น. Morning Talk Guide to Getting Published”

DSC_2381
DSC_2381 DSC_2381
DSC_2382
DSC_2382 DSC_2382
DSC_2383
DSC_2383 DSC_2383
DSC_2385
DSC_2385 DSC_2385
DSC_2386
DSC_2386 DSC_2386
DSC_2390
DSC_2390 DSC_2390
DSC_2391
DSC_2391 DSC_2391
DSC_2393
DSC_2393 DSC_2393
DSC_2394
DSC_2394 DSC_2394
DSC_2396
DSC_2396 DSC_2396
DSC_2397
DSC_2397 DSC_2397
DSC_2399
DSC_2399 DSC_2399
DSC_2400
DSC_2400 DSC_2400
DSC_2401
DSC_2401 DSC_2401
DSC_2402
DSC_2402 DSC_2402
DSC_2403
DSC_2403 DSC_2403
DSC_2404
DSC_2404 DSC_2404
DSC_2405
DSC_2405 DSC_2405
DSC_2407
DSC_2407 DSC_2407
DSC_2409
DSC_2409 DSC_2409
DSC_2410
DSC_2410 DSC_2410
DSC_2412
DSC_2412 DSC_2412
DSC_2413
DSC_2413 DSC_2413
DSC_2414
DSC_2414 DSC_2414
DSC_2416
DSC_2416 DSC_2416
DSC_2420
DSC_2420 DSC_2420
DSC_2423
DSC_2423 DSC_2423
DSC_2424
DSC_2424 DSC_2424
DSC_2428
DSC_2428 DSC_2428
DSC_2430
DSC_2430 DSC_2430
DSC_2432
DSC_2432 DSC_2432
DSC_2435
DSC_2435 DSC_2435
DSC_2436
DSC_2436 DSC_2436
DSC_2449
DSC_2449 DSC_2449
DSC_2451
DSC_2451 DSC_2451
DSC_2452
DSC_2452 DSC_2452
DSC_2453
DSC_2453 DSC_2453
DSC_2454
DSC_2454 DSC_2454
DSC_2458
DSC_2458 DSC_2458