PDFพิมพ์อีเมล

โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณาจารย์และนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถตรวจสอบโครงการเบื้องต้น ได้จากเอกสารตรวจสอบโครงการที่ไมเข้าข่าย/เข้าข่าย (ดาวน์โหลด) และขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

       ภาษาไทย

1. บันทึกภายใน ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด 

2. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ดาวน์โหลด 

3. เอกสารคำชี้แจงโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ดาวน์โหลด 

4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย ดาวน์โหลด 

และ 5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

English

Research Project Proposal Form Submitted for IRB Approval. Download


ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างการกรอกเอกสารหมายเลข 2-4

ตัวอย่าง เอกสารหมายเลข 2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ตัวอย่าง เอกสารหมายเลข 3 และ 4 เอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

 

โปรดส่งเอกสารมายัง สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายในกำหนดเวลา ซึ่งมีรอบการเปิดรับโครงการ 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ดังนี้

ครั้งที่ 1 ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี 

ครั้งที่ 2 ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

ครั้งที่ 3 ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี 

ครั้งที่ 4 ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เบอร์ต่อภายใน 2818,2819

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1. รศ.ดร.โยธิน             แสวงดี            ประธาน
2. ผศ.เกรียงไกร             รอบรู้             กรรมการ
3. ผศ.ดร.พรรณี            วิรุณานนท์       กรรมการ
4. รศ.ดร.รสชงพร         โกมลเสวิน        กรรมการ
5. รศ.ดร.สุทธินันทน์      พรหมสุวรรณ     กรรมการ
6. ดร.มารยาท             โยทองยศ          กรรมการ
7. อ.ปวีณา                 กุลประสูตร       เลขานุการ

2. หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 1. พิจารณาให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงการวิจัย หรือให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การรับรองรวมทั้งให้พักการวิจัยชั่วคราว หรือยุติการรับรองโครงการวิจัยในกรณีที่งานวิจัยไม่เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยกำหนดประชุมคณะกรรมการทุก ๓ เดือน

 2. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการวิจัยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยเสนอผ่านสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 4. กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์

 5. เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ethic_bu

4. ประกาศที่เกี่ยวข้อง