PDFพิมพ์อีเมล

Meta-Analysis และ Meta-Ethnography

เอกสารการอบรมวันที่ 21 มีนาคม 2557 : คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

หลักการและเหตุผล 

        การสังเคราะห์งานวิจัยในปัจจุบันมีหลายวิธี วิธีการอันเป็นที่ยอมรับ และมีการใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ จุดเด่นที่สำคัญของผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน คือ ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีความลึกซึ้งสูงกว่า มีความตรงภายนอกสูงมากกว่า และให้ข้อค้นพบใหม่ที่มีสาระโดยรวมมากกว่าสาระที่เป็นข้อค้นพบจากผลรวมจากงานวิจัยทุกเล่ม (Glass, McGaw & Smith, 1981; Hunter, Schmidt & Jackson, 1982) คุณค่าของการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ทำให้นักวิจัยในศาสตร์ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมานไปใช้ในการสังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่เชิงบูรณาการ และใช้ในการแสวงหาแนวทางการกำหนดนโยบายแก้ปัญหาสังคม และพัฒนามนุษยชาติและสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันหน่วยงานของไทยที่รับผิดชอบในการผลิตและใช้ประโยชน์งานวิจัยของชาติ ตระหนักในความสำคัญของการสังเคราะห์งานวิจัยมากขึ้น เช่น สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ได้กำหนดตัวบ่งชี้สำหรับประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เน้นความสำคัญของงานวิจัยที่มีการสังเคราะห์ผลงานวิจัย ทั้งแบบสาขาวิชาเดียว และแบบบูรณาการจากงานวิจัยของแต่ละคณะวิชามากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศส่งเสริมการสังเคราะห์งานวิจัยโดยให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยโดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นกลุ่มเรื่องเร่งด่วน และมีการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานด้านการสังเคราะห์งานวิจัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะสามารถสังเคราะห์งานวิจัยในหน่วยงานของตน สามารถนำผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (สวพ.) เห็นคุณค่าและความจำเป็นของการสังเคราะห์งานวิจัย จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการสังเคราะห์งานวิจัยขึ้น

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักและวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถเลือกใช้วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัย สามารถผลิตบทความวิจัยและรายงานสังเคราะห์งานวิจัย ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย และรายงานผลการสังเคราะห์งานวิจัย เพิ่มมากขึ้น สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการวิจัย 

รูปแบบการฝึกอบรม 

การบรรยาย การอภิปราย และปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัย  

ระยะเวลาในการจัดอบรม 

วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2557 จำนวน 4 วัน

สถานที่อบรม 

วันที่ 18 มีนาคม 2557 ห้อง 962 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 ห้อง 943 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 

บุคคลที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย มีความสนใจและต้องการเรียนรู้เรื่องวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ  

จำนวนผู้เข้าอบรม 

ประมาณ 40 คน

วิทยากรประจำหลักสูตร 

ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย และผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ  

ค่าลงทะเบียน 

      - ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,400 บาท (รวมค่าอบรม/ค่าสถานที่/ค่าเอกสารประกอบการอบรม/ค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง)  

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ประเด็นหัวข้อการอบรม 

เวลา

วิทยากร 

วันที่ 1 

มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 

และความหมายของขนาดอิทธิพล 

9.00-12.00 

ศ.ดร.นงลักษณ์

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัยและกรอบแนวคิด 

13.00-14.30 

การประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

14.45-16.00 

ผศ.ดร.บุบผา 

วันที่ 2 

การสร้างเครื่องมือวิจัย การบันทึกและจัดทำไฟล์ข้อมูลระดับเล่ม 

9.00-10.30 

ศ.ดร.นงลักษณ์

การสร้างเครื่องมือการวิจัย การบันทึกและจัดทำข้อมูลระดับการทดสอบสมมติฐาน 

10.45-12.00 

การประมาณค่าขนาดอิทธิพลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

13.00-14.30 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย ANOVA, MRA และ SEM

14.45-16.00 

วันที่ 3 

หลักการสังเคราะห์งานวิจัยด้วย Meta-Ethnography

ความหมายของอุปลักษณ์ การตรวจสอบอุปลักษณ์และการบูรณาการอุปลักษณ์ 

9.00-10.30 

ผศ.ดร.บุบผา 

การสร้างเครื่องมือการวิจัย การบันทึก และจัดทำข้อมูลเชิงคุณภาพ 

10.45-12.00 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

13.00-16.00 

วันที่ 4 

การวิเคราะห์เมตริกซ์ผลกระทบไขว้ (cross impact analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพให้ได้ทฤษฎีฐานรากแบบ casual model

9.00-12.00 

ผศ.ดร.บุบผา 

การจัดทำรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 

แนวทางเสนอบทความการสังเคราะห์งานวิจัย 

13.00-16.00

ศ.ดร.นงลักษณ์ 

ผศ.ดร.บุบผา