PDFพิมพ์อีเมล

โครงการสนับสนุนการวิจัย

  โครงการสนับสนุนงานวิจัย

.
       ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีโครงการสนับสนุนการวิจัยให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดังนี้

.
1. โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนยื่นขอทุนจากภายนอก
  Link เอกสารประกอบ

.
2. โครงการหาผู้ช่วยนักวิจัย
  Link เอกสารประกอบ

.
3. โครงการคลินิกวิจัย
 

    

ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย มาให้คำปรึกษาเกีายวกับการวิจัยทุกวันอังคาร โดยอาจารย์ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเวลาในการขอรับคำปรึกษาได้ที่เบอร์ 1607
.